Nyhet Publicerad

Fondbranschen har uppdaterat självreglering av hållbarhetsinformation

Fondbolagens förenings styrelse har vid sitt möte den 29 november 2018 antagit uppdaterade riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.

Avsnittet "Standard för hållbarhetsinformation" har kompletterats med en informationsstandard för uppföljning av hållbarhetsarbetet i samband med att det är aktuellt för fondbolagen att redovisa uppföljningen. Samtidigt har den tidigare s.k. hållbarhetsöversikten tagits bort och ersatts av standarden.

Från 1 januari 2018 började ny lagstiftning att gälla som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Lagkravet gäller för svenska värdepappersfonder, oavsett om de förvaltas av svenskt eller utländskt fondbolag. Kravet gäller också för svenska och utländska alternativa investeringsfonder (AIF:er) som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. Varje fond ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Fondbolagens förening har arbetat fram en branschstandard för att underlätta för fondbolagen att uppfylla lagkraven på ett sätt som ger spararna möjlighet att jämföra och utvärdera fondernas hållbarhetsarbete. Föreningen har valt att integrera hållbarhetsriktlinjerna i de ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information” som föreningens medlemmar har åtagit sig att följa. I riktlinjerna används etablerade hållbarhetsbegrepp som avspeglar investerarnas perspektiv. Fonderna ska redovisa om de beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter. Vidare ska fonderna ange vilka metoder de använder. Om fondbolaget har angett att hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen ska de även informera om hur metoderna har använts under året.

Följande ändringar har införts i riktlinjerna:

  • Informationsstandard för uppföljning av hållbarhetsarbetet har lagts till i bilaga 3 ”Standard för hållbarhetsinformation”. 
  • Hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå (bilaga 4) har tagits bort ur riktlinjerna.
  • Hänvisningar till de, från och med den 3 januari 2018, upphävda föreskrifterna FFFS 2007:16 ändras på så sätt att riktlinjerna istället hänvisar till de nu gällande FFFS 2017:2. 

Uppdaterade riktlinjer för marknadsföring och information