Nyhet Publicerad

Kommentar avseende Fondtorgsnämndens första annonserade upphandling

Många frågetecken kvarstår när FTN nu påbörjat upphandling av premiepensionsfonder.

I fredags annonserade Fondtorgsnämnden (FTN) den första upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg. Upphandlingen avser kategorin Aktivt förvaltade europeiska aktiefonder.

När upphandlingsmaterialet nu publicerats i skarpt läge står det klart att flera viktiga synpunkter som branschen framfört under remissförfarandet lämnats utan åtgärd från FTN.

Visserligen har det publicerade upphandlingsmaterialet, jämfört med tidigare remitterat utkast, i väsentliga avseenden förtydligats och ett flertal materiella brister har åtgärdats. Men kvarstår gör flera obligatoriska krav som riskerar att snedvrida konkurrensen och i onödan begränsa möjligheten för FTN att erhålla anbud avseende högkvalitativa fonder som skulle vara efterfrågade av premiepensionsspararna. Fortsatt kan ifrågasättas om upphandlingsunderlaget, och den däri beskrivna upphandlingsprocessen, lever upp till de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, öppenhet och proportionalitet som upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg enligt lag (2022:760, LUP) ska genomföras i enlighet med.

  • Principen om likabehandling innebär att alla fondförvaltare ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Föreningen anser att den principen inte upprätthålls i det särskilda muntliga förfarande som beskrivs och där, bland annat, vissa anbudsgivare tillåts justera sina anbud.
  • Proportionalitetsprincipen innebär att de krav och frågor som ställs i underlaget ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns fler alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för fondförvaltarna. Föreningen anser att flera av de krav och frågor som ställs inte uppfyller kraven på proportionalitet, vilket begränsar konkurrensen i onödan. Det gäller framför allt ett antal obligatoriska krav som inte har någon nödvändig eller tillräcklig koppling till fondernas kvalitet. Särskilt remarkabelt framstår kravet på 5 000 miljoner i minsta förvaltat kapital då det av förarbetena till den nya lagen framgår att de gamla kapitalkraven togs bort för att främja anbud även från mindre och nyetablerade aktörer.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, kommenterar:

”Vi är angelägna om att premiepensionssystemet ska hålla en hög kvalitet och att premiepensionsspararna ska erbjudas de bästa fonderna. Detta förutsätter dock att inte ett onödigt betungande upphandlingsmaterial begränsar möjligheten för olika typer av fondbolag att lämna konkurrenskraftiga anbud. Kraven i upphandlingen bör inte i onödan diskriminera mindre fondbolag vars fonder kan uppfylla målen för premiepensionen och bidra till valfrihet för pensionsspararna”. 

 

Gå till Fondtorgsnämndens nyhetssida.

Mer om pågående upphandling.