Nyhet Publicerad

Kommentar: Premiepensionen förvaltas till låga avgifter och höjer pensionsnivån för pensionärerna

Riksrevisionen har granskat kostnadseffektiviteten i premiepensionssystemet, och rekommenderar en tydligare och mer heltäckande redovisning av fondernas kostnader.

Fondbolagens förening ser positivt på denna rekommendation. Det är värt att påpeka att den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionen har sänkts löpande, och idag ligger på låga 0,22 procent. Värdeutvecklingen i premiepensionen har varit mycket god – i genomsnitt 7,1 procent per år jämfört med 3 procent för inkomstpensionen. Tack vare premiepensionen kan framtida pensionärer se fram mot högre pensioner.

Riksrevisionen ger tre rekommendationer i sin granskning:

  • att Pensionsmyndigheten ska ta fram verktyg så att spararna löpande kan utvärdera kostnadseffektiviteten,
  • att regeringen ska utreda möjligheten att ställa krav på att fondbolag som verkar på fondtorget lämnar en mer heltäckande kostnadsredovisning, samt
  • regelbundna utvärderingar av kostnadseffektiviteten på fondtorget.

Fondbolagens förening verkar för en ökad transparens och jämförbarhet mellan olika fonder och ser positivt på förslagen. Pensionsmyndigheten ställer krav på vilken information man vill ha in från fondbolagen och utformar rabattsystemet baserat på denna information. Det är viktigt att myndigheten hela tiden säkerställer att man får in rätt uppgifter så att spararnas avgifter blir tydliga och rättvisa.

Redan idag är premiepensionssystemet kostnadseffektivt. Pensionsspararna kan inom ramen för premiepensionssystemet välja mellan en mångfald av fonder; gemensamt för dem alla är att de är kraftigt rabatterade. Rabatter på motsvarande 0,44 procent dras av från den genomsnittliga fondavgiften på 0,66 procent, vilket innebär att den genomsnittliga avgiften inom premiepensionssystemet landar på 0,22 procent. Räknas ickevalsalternativet AP7 Såfa bort, uppgår den genomsnittliga fondavgiften till 0,30 procent.

Avgifterna kan hållas låga inom premiepensionssystemet eftersom Pensionsmyndigheten står för såväl administration som kontakt med sparare. Storleken på rabatten baseras dels på fondavgiften utanför premiepensionssystemet, dels på hur mycket pengar som finns placerade i fonden. Med ett förvaltat kapital på drygt 450 miljarder kronor kan den statliga jättefonden AP7 Såfa naturligtvis hålla avgiften extra låg. Det hade även privata fonder av motsvarande storlek kunnat erbjuda. Man ska komma ihåg att de skalfördelar som nu uppstår i den statliga jättefonden tas från övriga fondbolag på torget.

Hälften av spararna har valt egna fonder, och hälften ligger i AP7 Såfa. Det finns en möjlighet för spararna att välja privata fonder som inte tar ut någon avgift alls; det finns också möjlighet att komma åt dyrare nischade fonder till kraftigt rabatterade avgifter. Ingen fond i premiepensionssystemet har en avgift som överstiger 0,89 procent. Av grafen nedan framgår också att närmare hälften (48 procent) av kapitalet i de privata fonderna finns placerat i fonder med en avgift efter rabatt som är 0,20 procent eller lägre. 

Avkastningen för fonderna visas alltid efter avgifter. Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet sedan starten och fram till 2017 har varit 7,1 procent årligen, vilket är väsentligt högre än inkomstpensionens 3 procent. Även om förbättringar alltid kan göras kan det konstateras att premiepensionssystemet är mycket kostnadseffektivt och har bidragit till att höja pensionsnivåerna.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening