Nyhet Publicerad

Kommentar till Pensionsgruppens ”Preciserade överenskommelse om det reformerade premiepensionssystemet”

Regeringen har i ett pressmeddelande idag försökt precisera vad man nu kommit överens om i Pensionsgruppen kring fondtorget inom PPM. Dessvärre är de principer som överenskommits lika otydliga som den bakomliggande politiska process som lett fram till uppgörelsen.

Stora förändringar av fondtorget kommer att drivas igenom efter en starkt politiserad utredningsprocess där lösningen definierades innan man hade utrett vad som var problemet.

Preciseringen innehåller dock två nyheter. För det första tycks de borgerliga partierna ha kastat in handduken och accepterar nu en rejäl begränsning av pensionsspararnas kontroll över sina egna pensionspengar. För det andra kommer Pensionsgruppen att ta bort de statliga riskjusterade alternativ som infördes 2010.

I övrigt repeterar överenskommelsen de till intet förpliktigande formuleringar om valfrihet som redan presenterats. I praktiken kommer makten nu att lämnas över till tjänstemän på en nybildad statlig myndighet som ska försöka handla upp de ”bästa” fonderna för en period av upp till tio år framåt. Kärnfrågan – hur det ska gå till och varför man tror att det överhuvudtaget är möjligt – har varken utredningen eller Pensionsgruppen kunnat besvara.

2018 infördes hela 29 olika skärpningar av kraven på fondtorget: dels på de aktörer som får erbjuda pensionsspararna sina produkter, dels på myndigheterna som ska utöva tillsynen.

Pensionsmyndigheten har nu skrivit omfattande och detaljerade avtal med alla aktörer och antalet fonder på torget har minskat med 40 procent. Inte ens sedan Pensionsmyndigheten utvärderat dessa skärpningar och konstaterat att de haft avsedd effekt och stärkt konsumentskyddet, tar politikerna reson, utan håller fast vid en radikal förändring av fondtorget utan stöd i verkligheten.

Den föreslagna statliga upphandlingen kommer att minska de aktiva spararnas möjligheter att placera sina pensionsmedel i kvalitativa fonder. Dessutom kommer det långsiktiga pensionskapitalet att styras bort från riskkapitalförsörjningen för mindre växande företag i Sverige.

Enligt Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten samt akademisk expertis på området finns det också starka skäl att tro att förslaget strider mot EU-rätten.

Det finns inte heller några fördelar ur kvalitetssynvinkel med den överenskommelse som nu preciseras. Alla krav på fondernas pris och kvalitet som kan ställas i en statlig upphandling kan också ställas i ett anslutningssystem som dagens fondtorg. Det enda man nu åstadkommer är ett kostsamt system som minskar medborgarnas makt över sitt pensionssparande.

Samtliga partier i Pensionsgruppen bär ett stort ansvar för en helt onödig politiserad process, vars förutbestämda resultat nu tyvärr riskerar att bli första steget mot en avveckling av premiepensionen.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening