Nyhet Publicerad

Hemställan: Gör det möjligt att dela fonder med exponering mot Ryssland

Ett antal fonder med innehav i ryska tillgångar har tvingats senarelägga handeln på obestämd tid. Den bästa tänkbara hanteringen av spararna är att skyndsamt göra det möjligt att dela fonder med exponering mot Ryssland. Det skriver Fondbolagens förening till regeringen och FI.

För närvarande är Moskvabörsen stängd. De omständigheter som föranleder stängningen är unika och det finns stor osäkerhet kring hur lång tid det kan ta innan det finns en fungerande marknad som möjliggör försäljning av fondens tillgångar. I den rådande situationen kommer handeln i de fonder som har en exponering mot Ryssland att behöva senareläggas på obestämd tid. Det gäller såväl Rysslandsfonder, dvs. fonder som är fullt ut exponerade mot ryska tillgångar, som fonder som endast har en viss exponering mot Ryssland. Redan när en mindre andel av fondens tillgångar inte kan säljas eller värderas måste fonden senarelägga handeln, med påföljd att andelsägarna blir inlåsta. Detta trots att en större del av fondens tillgångar är såväl likvida som möjliga att värdera.

Fondbolagens förening har sett över de möjligheter som kan stå till buds för att förbättra situationen för de sparare som drabbas av senareläggning. Varken partiell inlösen eller den metod som brukar benämnas side pockets (för närvarande inte tillåtet i Sverige) är en framkomlig väg i närtid. Däremot skulle en delning av berörda fonder kunna erbjuda en framkomlig väg för det fall en senareläggning blir långvarig. En delning skulle möjliggöra att de innehav som är likvida och möjliga att värdera förs till en egen fond, som därmed kan öppna för handel. De innehav som inte är möjliga att värdera samlas i den andra fonden, som fortsatt hålls stängd.

Detta förutsätter att Finansinspektionen lämnar tillstånd till delningen. Vidare finns behov av en lagändring så att fondbolaget inte måste vänta med att genomföra en delning i tre månader efter Finansinspektionens beslut.

Läs hela framställningen