Nyhet Publicerad

Ny rapport: Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv

I denna rapport belyser vi olika aspekter av det svenska fondsparandet jämfört med andra länder. Vi tittar bland annat på börsutvecklingen i olika länder, de populäraste fondtyperna, fondavgifter och nöjdheten hos spararna.

En stor del av det svenska fondsparandet sker i olika typer av aktiefonder - omkring 70 procent. Sverige sticker ut som det land i Europa där aktieandelen i fondsparandet är högst. Svenskarna har den näst högsta finansiella förmögenheten per person i Europa efter Danmark. Den uppgår till 1,35 miljoner kronor per svensk. 

Det finns ett stort utbud av fonder för sparare i Sverige och fondavgifterna är generellt sett låga i jämförelse med andra europeiska länder. Alla fondkategorier i Sverige ligger långt under avgiftssnittet för fonder i Europa.

Sett ur spararnas synvinkel är Sverige ett av de bästa länderna för fondsparare. Utöver ett brett utbud av fonder och låga avgifter är transparensen kring fondprodukter god och regleringar och praxis understödjande. Höga skatter på fondsparande och bristande konkurrens i försäljningsledet drar dock ned totalbetyget. Sammantaget står sig fondsparandet i Sverige väl i en internationell jämförelse.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt