Remiss Publicerad

Remissvar: föreningen positiv till nya riktlinjer

Föreningen är positiv till riktlinjer om prestationsbaserade avgifter för att skydda konsumenter.

En grundtanke med prestationsbaserade avgifter är att förvaltaren och investeraren ska ha samma intresse av att fonden går bra. Föreningen förordar dock en strängare modell som innebär att förvaltaren inte får ta ut avgift för samma värdeökning mer än en gång, s.k. High-Water Mark. Detta skulle ge ett högre konsumentskydd än den modell som föreslås av ESMA (European Securities and Markets Authority). 

Response to ESMA's Consultation Paper Guidelines on Performance fees in UCITS