Pressmeddelande Publicerad

Feltänkt om premiepensionen!

[2016-09-26] Premiepensionsutredningen föreslår återkommande obligatoriska utvärderingsval för de många premiepensionssparare som har gjort egna val av fonder. För de sparare som inte agerar föreslås en tvångsflytt av hela premiepensionssparandet till en lösning som spararen tidigare aktivt valt bort. Konsekvensen blir att spararna görs passiva och systemet tynar bort. Dessutom skapas en statlig jättefond där upp till 100 miljarder kronor initialt riskerar att lämna Sverige och den svenska börsen.

Utredaren vill införa återkommande obligatoriska och regelbundna omval för samtliga sparare som har valt en egen fondportfölj. De sparare som redan har ickevalsalternativet undantas. Om spararen inte bekräftar sina tidigare val flyttas kapitalet till ickevalslösningen. Flytten gäller såväl spararens framtida pensionspremier som det pensionssparande som spararen redan samlat ihop.

”Utredaren räknar med att upp till en tredjedel av de aktiva väljarna på det här sättet kommer att missa att vara aktiva igen. Det vi ser är helt enkelt ett sätt att stänga premiepensionssystemets fondtorg bakvägen”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Fondbolagens förening anser att åtgärderna i stället borde inriktas på att hjälpa spararna och särskilt den mindre grupp sparare som inte har bytt fonder på länge, haft en svag utveckling eller har en avvikande riskprofil. I förslaget träffas alla sparare som gjort egna val, oavsett om de kanske såg över dessa val i förra veckan, har haft en bra avkastning eller kanske har valt långsiktiga lösningar som generationsfonder och är nöjda med dem.

”Självklart bör spararna utvärdera sitt pensionssparande och de bör få enkelt och relevant stöd och hjälp med det. Nu har vi en utredning som uttryckligen föreslår hinder som gör spararna passiva i stället för att hjälpa dem att utvärdera sina fondportföljer. Pensionsmyndigheten bör tvärtom ges ett tydligt uppdrag att stödja och utbilda kring premiepensionen”, säger Fredrik Nordström.

Utredaren bedömer att de föreslagna utvärderingsvalen kan förväntas medföra en betydande överflyttning av kapital från fonderna som spararna har valt själva till ickevalsalternativet AP7 Såfa. Det rör sig enligt utredaren om kapital i storleksordningen 100-380 miljarder kronor fördelat på mellan 0,6 och 2,3 miljoner individer. Ungefär 580 miljarder kronor finns i dag i egenvalda fonder och omkring 290 miljarder kronor i AP7 Såfa.

Med återkommande obligatoriska val skulle den andelen öka ytterligare med tiden. En överflyttning till AP7 Såfa i den storleksordning som utredningen förutspår skulle innebära mycket stora utflöden från den svenska börsen och innebära en väsentligt sämre tillgång till kapital för svenska bolag. Ickevalsalternativet placerar dessutom endast ca 1 procent av sitt kapital i svenska aktier. Andelen svenska aktier i de portföljer där spararna valt själva är 30 procent. 

Pensionsmyndighetens statistik visar att premiepensionen har levererat en högre avkastning än inkomstpensionen, 6,4 procent i genomsnitt per år respektive 2,8 procent per år, och har gett möjlighet för spararna att välja fonder efter egna preferenser – hållbarhet, risknivå, förvaltare eller annan inriktning. Sex av tio, och ännu fler bland de yngre, vill enligt en undersökning genomförd av TNS Sifo Prospera, ha möjligheten att själva välja fonder.

Det finns en bild av att premiepensionsspararna inte är aktiva och att de inte har koll på sina fonder. En undersökning som Fondbolagens förening har låtit TNS Sifo Prospera göra visar att hälften av premiepensionsspararna ser över sina fondplaceringar minst en gång per år. Lägger vi till dem som ser över sina placeringar med något eller några års mellanrum är vi uppe i 65 procent av spararna. Bilden stärks av att 65 procent av alla som fick ett orange kuvert under 2015 öppnade och läste det helt eller delvis. Min Pension har 2,7 miljoner registrerade användare som tillsammans gjorde närmare 6,8 miljoner prognoser under 2015. En fjärdedel av fondvalen är placerat i generationsfonder, där själva syftet är att inte behöva vara aktiv. Av dem som inte har AP7 Såfa eller generationsfonder har hälften bytt fonder under de senaste fem åren och 29 procent under de senaste tre åren. Utredaren resonerar inte kring vad som kan vara en rimlig aktivitetsnivå i ett pensionssystem, men hänvisar ändå till att nuvarande aktivitetsnivå skulle vara ett problem.

Det finns en bild av att valfriheten i premiepensionssystemet riskerar att leda till stora spridningar i utfallet för spararna. Ett system med fonderade medel innebär per automatik att spararnas värdeutveckling varierar. Det gäller även om det bara skulle ha funnits en enda fond i systemet då vi kommer in i och lämnar fonden vid olika tidpunkter. Har fonden en högre risk, vilket är fallet med ickevalsalternativet AP7 Såfa, förstärks spridningen.

”Utredaren argumenterar för, att om fler sparare flyttas över till det statliga ickevalsalternativet, så kommer spridningen i utfall att minska. Vi tycker det är fel argumentation. Spridningen är en naturlig följd av att sparare har valt olika risknivåer och placeringsinriktningar som följer deras egna önskemål i premiepensionen precis som i livet utanför. Åtgärderna borde inriktas på att hjälpa spararna med att utvärdera sitt sparande i stället”, säger Fredrik Nordström.

Sedan utredningsuppdraget utformades har flera åtgärder vidtagits för att förbättra systemet men som utredaren inte har analyserat effekterna av. Man har infört ett avgiftstak som begränsar fondkostnaderna i systemet. Telefonförsäljning av premiepensionstjänster måste numer bekräftas skriftligt. Möjligheterna att hjälpa sparare utvecklas hela tiden med digitala lösningar. Internetbaserade rådgivare, som PTK:s rådgivningstjänst och kommersiella motsvarigheter, ger möjligheter att nå flertalet sparare till låga kostnader. Ett nytt samarbetsavtal mellan myndigheten och fondbolagen har nyligen införts och som stärker skyddet för spararna och ger myndigheten möjlighet att kasta ut fondbolag som missbrukar det förtroende som det innebär att finnas på fondtorget.

Fondbolagens förening anser sammantaget att premiepensionssystemet har levererat, men går att utveckla genom att genomföra följande åtgärder:

  • Gärna utvärderingar med påminnelser och Pensionsmyndighetens hjälp att utvärdera sina val, särskilt med fokus på sparare med avvikande risk eller svag avkastning. Utebliven aktivitet ska dock inte leda till tvångsflytt till ickevalsalternativet.
  • Det statliga ickevalsalternativet ska kunna framhållas i syfte att stöda pensionsfortroendet. Sparare ska veta att de har en fullgod lösning om de inte gör ett eget val.
  • Pensionsmyndigheten bör genom samarbetsavtalet med fondbolagen säkerställa att enbart seriösa bolag finns med på fondtorget. Det är det effektivaste sättet att säkerställa ett starkt konsumentskydd och förtroendet för systemet.
  • Pensionsmyndigheten bör få ett tydligt uppdrag att utveckla stödjande och utbildande kommunikation gällande premiepensionen. Här finns flera aktörer att hämta inspiration från.
  • Om antalet fonder bedöms vara ett problem så kan en årlig avgift per fond införas i systemet för att på så sätt uppnå en ”självsanering”.

 

Mer läsning:

TNS Sifo Prospera-undersökning visar att svenska folket vill ha fritt val i premiepensionen:
www.fondbolagen.se/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/2016/Overraskande-bild-av-intresset-for-premiepensionen/ 

Mer fakta om premiepensionen 2016

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se