Pressmeddelande Publicerad

Fondbranschen enas om koldioxidredovisning för fonder

[2016-05-23] Fondbranschen tar nu ett första steg för att skapa ytterligare transparens och jämförbarhet när det gäller koldioxidavtryck för fonders innehav genom att ta fram en vägledning för samordnad redovisning. Till att börja med är redovisningen frivillig. I takt med att rapporteringen från de bolag som fonderna investerar i blir mer tillförlitlig och mätmetoderna utvecklas kommer koldioxidredovisningen att ta fart.

Redan i dag finns flera fondbolag i Sverige som redovisar koldioxidavtryck för sina fonders innehav. Men i och med att det saknas samordning och säkra data, är jämförelser mellan fonder fortfarande svåra. Fondbolagens förening har därför under våren arbetat fram en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket med kundinformation om nyckeltalet som också förklarar begränsningarna med den redovisning som är möjlig i dag.

”Detta ska ses som ett viktigt första steg från fondbranschens sida och är till att börja med framför allt ett mått som tillsammans med annan hållbarhetsinformation kan utgöra en grund för dialog med fondförvaltarna. Än finns inte förutsättningarna för en enkel kylskåpsmärkning av fonder. Nu behöver vi arbeta vidare tillsammans – branschorganisationer, bolag, forskare och politiker – för att se till att vi får en bättre inrapportering av utsläppsdata från bolagen och metoder att redovisa dessa som gör att investerarna kan veta att deras val får en verklig effekt på en hållbar utveckling”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

”Fondbranschen ligger långt fram i hållbarhetsfrågorna och vill vara en del av lösningen. Det är en avgörande fråga för framtida generationer och vi vet att den är allt viktigare för spararna. Därför är det extra angeläget att de mått som redovisas är relevanta.”

I en helt färsk TNS Sifo Prospera-undersökning säger svenska folket att det är mycket viktigt med en hållbar inriktning när de väljer fondbolag. När sparare i undersökningen ombads rangordna hur betydelsefull den faktorn var hamnade den genomsnittliga siffran på 4,1 på en femgradig skala. När undersökningen gjordes förra gången, för två år sedan, var siffran 3,9. Kvinnor tycker att det är viktigare än män, 4,3 jämfört med 3,8 i rankningen.

Totalt har 23 procent av svenskarna en fond som de valt för att den har en hållbar inriktning, enligt undersökningen. Större andel kvinnor än män, 26 procent jämfört 20 procent, har valt fonden av det skälet. De allra flesta, 48 procent, har gjort det valet för att de tror att det har en positiv påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 29 procent anger att de inte vill placera sina pengar i ”oetiska bolag”, medan 12 procent gjort valet för att de tror att det kommer att ge en högre avkastning. Totalt intervjuades 1 500 personer mellan 18-76 år med en deklarerad inkomst i undersökningen.

OM MÅTTET

Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. Arbetet fortgår dock och redovisningen kommer att vidareutvecklas i takt med att data och metoder utvecklas. Måttet kommer att redovisas på fondbolagets hemsida, i fondens årsredovisning eller i en särskild rapport tillsammans med en förklarande text där också måttets begränsningar framgår. Måttet är inte tänkt att användas i marknadsföring till sparare, men kan vara en utgångspunkt för en dialog mellan kunder och fondbolag eller analyseras av rådgivare och verksamheter som rankar fonder utifrån olika hållbarhetskriterier. 

CO2 per intäktskrona, kapitalviktat:

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Läs mer:

Fondbolagens förening har under det senaste året tagit flera initiativ för att ytterligare öka transparens och jämförbarhet för fonder:

  1. Hållbarhetsöversikt för fondbolag.
  2. Sverige har gått före med tydligare information om kostnader för courtage och analys
  3. Nyckeltal mm för att tydliggöra graden av aktivitet i fonders förvaltning.