Pressmeddelande Publicerad

Förslag om ny finansskatt slår undan fötterna för svenska fondbolag

[2016-11-10] Det förslag om en ny finansskatt som presenteras i betänkandet ”Skatt på finanssektorn” slår mycket hårt mot svensk fondmarknad, försämrar för spararna och leder till förlorade skatteintäkter för Sverige.

En svensk löneskatt på 15 procent för anställda inom finanssektorn drabbar alla fondbolag som vill ha sin bas i Sverige. Men det skulle räcka med att var femte anställd i svenska fondbolag flyttades från Sverige för att staten skulle gå back på förslaget, en högst påtaglig risk.

Den svenska fondmarknaden kännetecknas av ett högt konsumentskydd, hög konkurrens och med en stor andel utländska fonder och fondbolag. Svenska fondsparare är vana att investera i utländska fonder och många svenska aktörer har redan i dag erfarenhet av att sätta upp fondverksamhet i länder som Luxemburg och Irland. En så kraftig kostnadsökning för svenska fondbolag som nu föreslås innebär en snedvridning av konkurrensen till de svenska fondbolagens nackdel. Fondbolagens förening arbetar för att Sverige ska bli ett naturligt val för fondbolag som överväger var de ska placera hela sin verksamhet. Det är bra för spararna och skulle innebära kvalificerade arbetstillfällen och skatteintäkter för Sverige. Fondbranschen är en personalintensiv bransch. En extraskatt på lönerna slår därför undan benen för en sådan utveckling.

”Här har vi å ena sidan en fondutredning, som just nu är ute på remiss, vars syfte är att öka Sveriges konkurrenskraft på den europeiska fondmarknaden och locka fondbolag att etablera verksamhet i Sverige. Fondutredningens konsekvensanalys visar att förslagen leder till att svenska skatteintäkter ökar tack vare en tillväxt på den svenska fondmarknaden. Å andra sidan har vi nu ett förslag om straffskatt på anställda i finanssektorn som leder till raka motsatsen. Personalkostnaderna för fondbolag som vill fortsätta ha sin hemvist i Sverige skulle öka med 15 procent över en natt. Vilka effekter får det på hushållens pensionssparande – privat, i premiepensionen och i tjänstepensionen? Det har man inte ens funderat över”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

”Våra medlemmar signalerar att en så omfattande ökning av kostnaderna, som förslaget innebär, gör att man kommer att överväga alternativen. Fondverksamhet är lätt att flytta och många länder i Europa står och väntar med öppna armar. En utflyttning vore en oerhört olycklig utveckling för Sverige och för svenska sparare och inte minst kontraproduktivt sett ur skattesynpunkt. Dessutom borde regeringen i kölvattnet av Brexit snarare lägga krutet på att locka fler finansiella företag till Sverige. Oförändrade eller till och med sänkta skatter på anställda i finansbranschen skulle sannolikt leda till att antalet jobb i Sverige ökar så mycket att skatteintäkterna ändå skulle bli högre. Nu lämnar vi öppet mål för andra länder att locka till sig finansjobben från London”, säger Fredrik Nordström.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se