Pressmeddelande Publicerad

Glädjande att konsumentskyddet stärks med nya regler

[2017-01-20] Regeringen har nu lämnat förslag på hur konsumentskyddet på finansmarknaden ytterligare ska stärkas genom att tydliggöra vad som gäller för provisioner. Regeringens förslag säkerställer också att konkurrensen värnas. Över tid är en väl fungerande konkurrens den bästa garanten för ett högt konsumentskydd.

Nu kommer det ett provisionsförbud till Sverige som avser oberoende rådgivning. Det är bra och åtgärderna skapar förutsättningar för att kunderna ska kunna förlita sig på att rådgivningen verkligen är oberoende. Andra aktörer som säljer fonder får ta emot provision bara om de kan visa att det gagnar kunden. Regeringens förslag är i linje med vad som kommer att gälla i stora delar av övriga EU.

”De konsumentskyddsregler som kommer med MiFID II är mycket omfattande och kommer att ge fondspararna ökad transparens och en trygghet i att deras intressen kommer först. Ett tydligt regelverk lägger grunden för att oberoende rådgivare växer fram på marknaden, något som kommer att bli ett viktigt komplement framöver”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Fondbolag som inte har egna distributionskanaler till kund, behöver ha möjligheten att betala för att finnas med i andras kanaler. Fondbolag betalar i dag i genomsnitt drygt hälften av fondavgiften i provision till den distributör eller rådgivare som säljer fonden och som därefter har den löpande kundkontakten. För motsvarande mer än 8 av 10 kronor som hushållen sparar i fonder har fondspararna en mellanhand eller ”skal”, till exempel ett investeringssparkonto eller pensionsförsäkring, för sitt fondsparande. Därför är det viktigt att konsumentskyddet är högt i alla led som ingår i kedjan från fondbolag till sparare. Ett exempel på de nya reglerna är att transparensen förbättras kring hur stor del av fondavgiften som betalas till distributören eller rådgivaren, vilket skapar möjligheter för en bättre konkurrens i alla led av fondsparandet.

De föreslagna reglerna förväntas träda i kraft i januari 2018.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / helene.wall@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se