Remissvar avseende promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), diarienummer Fi2022/02452

Sammanfattning

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria. I promemorian lämnas förslag till en ny konsekvensförordning. Syftet är att säkerställa att det tas fram ändamålsenliga beslutsunderlag innan ny reglering beslutas. Bakgrunden till förslaget är bland annat den kritik som riktats mot de konsekvensutredningar som ligger till grund för regelgivningen i Sverige från flera instanser, såsom Riksrevisionen, Statskontoret och OECD.

Föreningen välkomnar initiativ att stärka kvaliteten på konsekvensutredningar i samband med regelgivning. Förhoppningsvis kan en ny reglering bidra till ett ökat fokus på arbetet med konsekvensutredningar. I förlängningen säkerställs därmed en effektiv och proportionerlig reglering. Föreningen tillstyrker därför förslaget till en ny konsekvensförordning. Emellertid kan konstateras att det redan finns bestämmelser om förpliktelse att ta fram konsekvensutredningar i samband med regelgivning och de förändringar som föreslås i promemorian är relativt begränsade. Föreningen är därför tveksam till att de är tillräckliga för att åstadkomma en märkbar kvalitetsförbättring i arbetet med konsekvensutredningar.

En fråga som inte adresseras är hur konsekvensutredningar avseende EU-rätten ska hanteras. Föreningen anser att det är av avgörande vikt att det läggs ökat fokus på svenska konsekvensutredningar i ett tidigt skede av EU:s lagstiftningsprocess. Åtgärder för att säkerställa detta bör vidtas omgående.

Dokument för nedladdning: Remissvar avseende promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), diarienummer Fi2022/02452


FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall
Chefsjurist