Årstämma i Fondbolagens förening

Medlemmarna i Fondbolagens förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma samt till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Fondbolagens förenings service AB.

ÄRENDEN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar. Härutöver ska behandlas ärenden enligt följande:

Bemyndigande för föreningens styrelse att fastställa storleken på den avgift som får åläggas av Etiska nämnden för fondmarknadsföring enligt 9 § femte stycket föreningens stadgar.

ÄRENDEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
Sedvanliga ärenden vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) enligt bolagsordningen.

Ordinarie medlemmar som önskar ta upp särskilda frågor ombeds meddela detta till föreningens kansli i samband med anmälan om deltagande.

De på förenings- respektive bolagsstämman valda styrelserna sammanträder omedelbart efter avslutade stämmoförhandlingar.

Handlingar har skickats ut:
Föredragningslista (föreningsstämma och bolagsstämma).
Årsredovisningar för föreningen och bolaget.
Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt revisor i föreningen resp. bolaget.

Fredrik Nordström
VD, Fondbolagens förening

 

Börjar
Slutar