Regelverk

God sed och självreglering främjar en sund bransch. Samtidigt är det viktigt med ett regelverk som bidrar till högt konsumentskydd och möjliggör konsumentrörlighet.

I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder, och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilka båda är baserade på EU-regelverk. Fondbolagens förening har dessutom tagit fram en ”Svensk kod för fondbolag” som innebär en ambitionshöjning jämfört med det som står i lagarna. Vi vill bidra till en sund bransch i spararnas intresse.

Fondbolagens förening är en viktig remissinstans i olika frågor som rör fonder, t.ex. när ny lagstiftning föreslås. Här på webben publiceras föreningens remissvar. 

I föreningens vägledningar kan du få tolkningsstöd och hjälp när du ska tillämpa de regler som fondbolag måste följa. I våra promemorior lyfts särskilt viktiga områden i regelverken fram.