Fondbolagens förenings personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen av personuppgifter, rättslig grund för behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har vad gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR och hur du kommer i kontakt med oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller för Fondbolagens förening, org. nr. 802014–7735, (Föreningen) och för dotterbolaget Fondbolagens förenings Service AB, org. nr. 556380–7287 (Servicebolaget).

Fondbolagens förening och Fondbolagens förenings service AB är gemensamt personuppgiftsansvariga och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed sammanhängande lagstiftning. I dessa riktlinjer hänvisas hädanefter gemensamt till Föreningen och Servicebolaget som Fondbolagens förening.

Fondbolagens förening värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamlingen.

Fondbolagens förening samlar in och behandlar personuppgifter för bl.a. anställda hos våra medlemsföretag, anställda på myndigheter, journalister, forskare, politiker, anställda på Fondbolagens förening, anställda på andra intresseorganisationer och personer som anmäler sig till våra nyhetsbrev eller deltar i våra evenemang.

Vi behandlar även personuppgifter rörande kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Syftet med Fondbolagens förenings behandling av personuppgifter är ett led i att uppfylla Föreningens verksamhetsändamål, dvs. att främja fondverksamheten i Sverige och tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och uppfylla Servicebolagets verksamhetsändamål, dvs. att ge service till Föreningens medlemmar genom tillhandahålla tjänster i form av tekniskt samarbete, utredningar, informations- och publicitetsverksamhet.

Exempel på personuppgifter som Fondbolagens förening kan komma att samla in är namn, mailadress, telefonnummer, namn på arbetsgivare och yrkestitel. Uppgifterna har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

När Fondbolagens förening behandlar personuppgifter sker detta med hänvisning till någon av de fyra rättsliga grunder som anges nedan. Om Fondbolagens förening avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de ursprungligen samlades in, kommer du på förhand informeras om detta.

1. Berättigat intresse/intresseavvägning
Mot bakgrund av den verksamhet som Fondbolagens förening bedriver har vi ett intresse av att behandla dina personuppgifter och vår utgångspunkt är att behandlingen är nödvändig för vår verksamhet och att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.

2. Fullföljande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

3. Samtycke
Du har lämnat sitt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas.

4. Rättslig förpliktelse
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Fondbolagens förening, exempelvis enligt bokföringslagen.

Lagringstid

Fondbolagens förening sparar inte personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen av personuppgifterna.

 • När grunden för behandling är intresseavvägning tas personuppgifterna bort när det inte längre föreligger berättigade skäl för behandlingen av personuppgifterna. Vi behåller exempelvis dina personuppgifter så länge de erfordras för att vi ska kunna hantera kontakten med dig som anställd hos medlemsföretaget. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga på grund av att du t.ex. avslutat din anställning hos medlemsföretaget, gallras personuppgifterna från Fondbolagens förenings system (om du inte lämnat samtycke till att de sparas).
 • Personuppgifter som samlats in med intresseavvägning som grund kommer att sparas tillsvidare i interna protokoll eller deltagarförteckningar i syfte att i framtiden kunna redogöra för handläggningen av en fråga. Även e-postmeddelanden som innehåller information som är av vikt att dokumentera för Fondbolagens förenings verksamhet kommer att sparas tillsvidare. 
 • När grunden för behandling av personuppgifter är fullföljande av avtal gallras uppgifterna när avtalet har upphört och det inte längre föreligger skäl för behandling, t.ex. i förhållande till preskriptionsregler.
 • Personuppgifter som samlats in med rättslig förpliktelse som grund lagras så länge som det krävs i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig, exempelvis upp till 7 års tid enligt bokföringslagens bestämmelser eller 10 år enligt allmänna preskriptionsregler.
 • Personuppgifter som samlats in med samtycke som grund tas bort när samtycket inte längre är giltigt eller så fort du återkallar ditt samtycke.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överlåtas, delas eller på annat sätt göras tillgängliga för användning av andra företag eller personer. Däremot kan vi behöva låta våra och medlemsföretagens leverantörer och andra uppdragstagare få tillgång till dina uppgifter när de utför tjänster åt oss, särskilt vad gäller IT-underhåll och support eller i samband med anordnande av tillställningar som Fondbolagens förening anordnar själv eller tillsammans med andra organisationer. Fondbolagens förening säkerställer att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Fondbolagens förening värnar om din personliga integritet och har fastställt interna riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång av personuppgifter

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av Fondbolagens förening och i så fall få tillgång till personuppgifterna och exempelvis erhålla information om:

 • ändamålen med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, och
 • om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen, s.k. registerutdrag. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en rimlig avgift för en sådan begäran i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För att kunna uppfylla våra säkerhetskrav förbehåller vi oss också rätten att verifiera att det är behörig person som efterfrågar personuppgifterna.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats,
 • behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du därefter har återkallat ditt samtycke, förutsatt att det inte föreligger någon annan rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna,
 • du invänder mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätten till radering gäller inte i det fall personuppgifterna krävs för att Fondbolagens förening ska uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dvs. att de endast behandlas med ditt samtycke. Det kan exempelvis vara om inte anser att personuppgifterna är korrekta och vill att användningen av personuppgifterna begränsas under den tid Fondbolagens förening kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter du själv lämnat till Fondbolagens förening i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på grund av avtal.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fondbolagens förening får inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på:
personuppgiftsansvarig@fondbolagen.se
eller
Fondbolagens förening (eller Fondbolagens förenings Service AB)
GDPR
David Bagares Gata 3
S-111 38 Stockholm

Denna policy uppdaterades senast den 2 mars 2021 och kan komma att ändras. Fondbolagens förenings vid var tid gällande policy finns på föreningens hemsida.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) när du besöker en webbplats. De används för att förbättra besökarens upplevelse och gör det lättare att navigera på webbplatsen. Exempelvis så kan de spara inloggningsuppgifter så att du inte behöver logga in varje gång eller användas till att komma ihåg dina preferenser såsom val av språk.  


Cookies är något som du som webbplatsbesökare måste bli informerad om och själv ge samtycke till. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du slå av och på funktionen i din webbläsare.  

För vår sajt kan du ändra dina inställningar här.
 
På fondbolagen.se använder vi cookies för nödvändiga funktioner, statistik och marknadsföring: 
 
Nödvändiga funktioner 
Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan. 
 
fondbolagen.se 
Namn: ASP.NET_SessionId 
Ändamål: Används av webbramverket för att hantera sessioner för besökaren. 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: www.fondbolagen.se 
Namn: BIGipServer* 
Ändamål: Används av lastbalanseraren Big IP för att tunnla trafik till rätt server. 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: www.fondbolagen.se 
Namn: __epiXSRF 
Ändamål: Används för att skydda användaren mot cross-site request forgery (XSRF). 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: www.fondbolagen.se 
Namn: BIGipServer* 
Ändamål: Används av lastbalanseraren Big IP för att tunnla trafik till rätt server. 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: fondbolagen.se 
 
YouTube 
Namn: CONSENT 
Ändamål: Används för att avgöra vilka cookiekategorier besökaren har gett sitt samtycke till. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 1 år, 11 månader 
Domän: .youtube.com 
 
CookieTractor 
Namn: _cc_cookieConsent 
Ändamål: Används för att spara dina valda medgivanden för cookies mellan besök på sajten. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 11 månader, 30 dagar 
Domän: www.fondbolagen.se 
 
Besöksstatistik 
Dessa cookies används för att samla statistik om besökare, vilka sidor de besöker och vad de gör på webbplatsen. 
 
Google Analytics 
Namn: _ga_.* 
Ändamål: Används för att spara och följa besök på webbplatser. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 1 år, 11 månader 
Domän: .fondbolagen.se 
Namn: _session_UA-11335497-1 
Ändamål: Används för att spara och följa besök på webbplatser. 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: .fondbolagen.se 
Namn: _gat_.* 
Ändamål: Används för att strypa förfrågningsfrekvensen. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 1 timme, 2 minuter 
Domän: .fondbolagen.se 
Namn: _gid 
Ändamål: Räknar och följer sidvisningar (anonymt) 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 1 dag, 1 timme 
Domän: .fondbolagen.se 
Namn: _ga 
Ändamål: Sparar anonymiserad statistik 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 1 år, 11 månader 
Domän: .fondbolagen.se 
 
YouTube 
Namn: YSC 
Ändamål: Används av YouTube för att komma ihåg användarens inställningar och användning. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: När webbläsaren stängs 
Domän: .youtube.com 
 
Marknadsföring 
Dessa cookies används för att spåra besökare i olika digitala kanaler i syfte att erbjuda personligt anpassad reklam och marknadsföring. 
 
YouTube 
Namn: VISITOR_INFO1_LIVE 
Ändamål: Denna cookie innehåller ett unikt id som används för att komma ihåg dina inställningar och annan information. 
Policy: Länk till policy 
Tas bort efter: 5 månader, 27 dagar 
Domän: .youtube.com