Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Fondbolagens förening kallas härmed till stämma.

Ordinarie medlemmar i Fondbolagens förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma samt till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Fondbolagens förenings service AB.

Associerade medlemmar inbjuds till stämman men saknar rösträtt enligt stadgarna.

ÄRENDEN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar. Härutöver ska följande ärende behandlas:

Bemyndigande för föreningens styrelse att fastställa storleken på den avgift som får åläggas av Etiska nämnden för fondmarknadsföring enligt 9 § femte stycket föreningens stadgar.

ÄRENDEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
Sedvanliga ärenden vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) enligt bolagsordningen.

Ordinarie medlemmar som önskar ta upp särskilda frågor ombeds meddela detta till föreningens kansli i samband med anmälan om deltagande.

Handlingar har skickats ut:
Föredragningslista.
Årsredovisningar och revisionsberättelser för föreningen och bolaget.
Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt revisor i föreningen respektive bolaget.

Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Helene Wall