Nyhet Publicerad

Samlad hållbarhetsinformation ger sparare bättre överblick

Beskrivningen av en fonds hållbarhetsarbete och uppföljningen av arbetet bör hållas samlad. Här behövs en lagändring.

Genom en ändring av lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som trädde i kraft den 1 januari 2018, infördes krav på att fondbolag ska lämna information om en fonds förvaltning med avseende på hållbarhet.

Av 4 kap. 24 § andra och tredje styckena LVF framgår att information om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används ska lämnas i fondens informationsbroschyr och i årsberättelsen. En uppföljning av hållbarhetsarbetet ska redovisas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

I stället för att redovisa uppföljningen i årsberättelsen får informationen lämnas i en separat rapport. Av lagens ordalydelse följer dock att det endast är uppföljningen som får redovisas i den separata rapporten, medan informationen om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används för hållbarhetsarbetet ska redovisas i årsberättelsen. Det innebär att i de fall en separat rapport används för uppföljningen, så behöver den inte innehålla informationen om fondbolagets åtaganden. Den informationen, som i egentlig mening utgör förköpsinformation, kommer i stället att få redovisas separat i årsberättelsen utan någon sådan uppföljning som kännetecknar en årsberättelse. Detta anser föreningen vara en stor brist, vilket har framförts i en framställning till Finansdepartementet.

Framställning om ändring i lagen om värdepappersfonder.