Nyhet Publicerad

Fonder kan senarelägga handeln för att skydda andelsägarna

Vid oförutsedda händelser på de finansiella marknaderna, stängning av marknader eller om många vill sälja fondandelar samtidigt, kan fondtillgångarna ibland inte värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Då är det skäl att tillfälligt stänga handeln.

När kan en fond stängas?

En fond får senarelägga eller tillfälligt stänga handeln om det behövs för att säkerställa andelsägarnas lika rätt eller annars är motiverat av hänsyn till andelsägarnas intresse. Situationer som motiverar stängning uppstår bara i undantagsfall. Det kan handla om att tillgångarna i en fond inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt eller säljas på ett ordnat sätt på grund av oförutsedda händelser på marknaden. En sådan situation kan uppstå när en marknadsplats stänger eller när en viss marknad fungerar otillfredsställande. Det finns i sådana fall en risk för att vissa andelsägare gynnas på andra andelsägares bekostnad om fonden handlas. Bestämmelser om detta finns i svensk rätt.

Beslut om tillfällig stängning tas av fondbolaget som då måste informera om detta. Företrädesvis finns sådan information på bolagets hemsida. I vissa situationer kan även Finansinspektionen besluta om stängning.

Hur länge är fondens handel stängd?

Fondhandeln ska återupptas så snart skälen för stängningen upphört, dvs. när fonden kan värderas på ett objektivt sätt och det är möjligt att handla de värdepapper som ingår i fonden. Historiskt finns det exempel på fonder som varit stängda ett par dagar i Sverige.

Vad betyder andelsägarnas intresse?

Fondbolaget ska förvalta fonden så att andelsägarnas gemensamma intresse tillgodoses. Det innebär att säkerställa bästa möjliga avkastning till den risk som fonden tar. Samtidigt är det i andelsägarnas intresse att kunna lösa in sina fondandelar när de vill. Om tillgångarna är svåra eller omöjliga att värdera på ett objektivt sätt så kan en fondsparare som löser in sina fondandelar få en för stor andel av fondens gemensamma tillgångar vilket går ut över övriga fondandelsägare, eller omvänt. Det är fondbolagets ansvar att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika och har lika rätt till fondens tillgångar.

Kan en fond vara stängd samtidigt som en liknande är öppen?

Beslut om att tillfälligt stänga en fonds handel tas av fondbolaget. Fondbolaget måste väga intresset av spararnas möjligheter att köpa eller sälja fondandelar mot skyldigheten att säkerställa alla andelsägares lika rättigheter. Beroende på vilka tillgångar en viss fond har och spararnas intresse av att handla i fonden kan denna bedömning komma at skilja sig åt mellan olika fondbolag trots att de har liknande fonder.