Nyhet Publicerad

Fondforum – Jämförelseindex som måttstock för fonders framgång

Syftet med Fondbolagens förenings Fondforum är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte. Ett fullsatt Fondforum den 26 oktober samlade representanter från myndigheter, fondbransch, utvärderingsinstitut och media.

Vid en första anblick verkar det självklart att alla fonder kan hitta eller konstruera ett jämförelseindex som spararna kan jämföra med, men hur mycket måste fondens placeringar överensstämma med valt index för att det ska vara relevant? Går det alltid att hitta ett relevant index? Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström inledde med att berätta hur fondbranschen länge har brottats med frågan kring jämförelseindex.

Föreningens chefsjurist Helene Wall pekade på tre användningsområden för index på marknaden: att efterbilda index (vilket indexfonder gör), att beskriva fonden, och att utvärdera fonden. Det finns inga absoluta krav på att använda sig av index när man beskriver en fond, regelverket säger att ”sådan information får lämnas i fondens faktablad”. I Finansinspektionens föreskrifter står däremot att årsberättelsen ska visa fondens utveckling de senaste tio åren jämfört med ett relevant jämförelseobjekt.

Fredrik Pettersson och Helene Wall

Fredrik Pettersson och Helene Wall

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, visade på den avvägningsproblematik som finns. Fondförvaltarna vill å ena sidan ge spararna hjälp att utvärdera sina fondval, å andra sidan undvika att vilseleda. Han exemplifierade med fondtyper som har olika mycket överensstämmelse mellan placeringsuniversum, innehav och index. Hur stor måste överensstämmelsen vara för att index ska anses relevant?

I det efterföljande panelsamtalet deltog Jonas Lindmark, analyschef och redaktör Morningstar, Katarina Ponsbach Carlsson, förvaltare Lannebo fonder, Pablo Bernengo, vd Öhman fonder och Arnold Fahlén, f.d. chef för Första AP-fondens ränte- och valutaförvaltning.

Panelen

Arnold Fahlén, Pablo Bernengo, Katarina Ponsbach Carlsson och Jonas Lindmark

Jonas Lindmark menade att det är svårt att kategorisera en fond som saknar jämförelseindex. För spararna är det viktigt att kunna söka fonder inom några enkla kategorier. Katarina Ponsbach Carlsson svarade att det är grundläggande för en aktiv förvaltare att absolut inte dra mot index, det går emot hela idén med aktiv förvaltning. I vissa fall är det jsvårt att hitta ett jämförelseindex som är relevant, vilket varit fallet i t ex en av Lannebos räntefonder. Katarina sa vidare att om ett relevant jämförelseindex saknas så är det viktigt att göra en konkurrentanalys för att utvärdera fonden. Pablo Bernengo exemplifierade med ytterligare en fond där Öhman inte hittar ett relevant index: en grön obligationsfond med fokus på företagsobligationer. På aktiesidan är det betydligt enklare att hitta relevanta jämförelseindex än när det gäller räntefonder. Arnold Fahlén ställde frågan ”Är det rimligt att en sparare ska öka sin ränterisk bara för att skuldsatta stater och företag vill dra nytta av de låga räntorna? Eller att en räntefond ska investera mer i de bolag eller stater som behöver låna mest? Det blir resultatet om man slaviskt följer ett ränteindex.”

Publiken

Publiken

Diskussionen var livlig, och engagerade även publiken. En aspekt som också diskuterades är att index är en kommersiell produkt och marknaden för indexindexleverantörerna växer. Leverantörerna tar väldigt bra betalt för sina indexprodukter. Fredrik Nordström avslutade med att konstatera att diskussionen om hur definitionen av ett relevant jämförelseindex ser ut lär fortsätta.

Om Fondforum

Detta seminarium ingår i en serie Fondforum som Fondbolagens förening arrangerar, där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte. Tidigare Fondforum har belyst Miljömärkning av fonder och Ny fondlagstiftning för stärkt konkurrenskraft i Sverige samt Stärkt konsumentskydd i premiepensionen.