Nyhet Publicerad

Fondforum – Stärkt konsumentskydd i premiepensionen

Den 28 mars höll Fondbolagens förening ett fondforum med temat ”Stärkt konsumentskydd i premiepensionen”.

Utgångspunkt för diskussionen var det uppdrag Pensionsmyndigheten fått av regeringen att analysera och föreslå åtgärder som minskar risken för oseriösa aktörer inom premiepensionssystemet. Under forumet behandlades tänkbara åtgärder samt eventuella effekter av dessa.


Fondforum - Stärkt konsumentskydd i premiepensionen

Från vänster: Fredrik Nordström, Fondbolagens förening, Annelie Enquist, Skandia Fonder, Liza Jonson, Swedbank Robur, Joacim Olsson, Aktiespararna, Ulf Källum, Wassum och Ole Settergren Pensionsmyndigheten.                           Foto: Jenny Grip

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, välkomnade inledningsvis Pensionsmyndighetens arbete med att utveckla högre krav för fonder på premiepensionstorget. Det är viktigt att myndigheten har instrument och möjligheter att komma tillrätta med problem med oseriösa aktörer. Han framförde vikten av att dessa åtgärder är väl avvägda och så långt som möjligt riktas direkt mot de problem som finns inom systemet. Fondbolagens förening bidrar aktivt för att dessa kriterier ska komma på plats.

Därefter presenterade Ole Settergren, chef analysavdelningen Pensionsmyndigheten, myndighetens uppdrag att stärka konsumentskyddet på fondtorget. Han redogjorde för inriktningen på det pågående arbetet och gav en övergripande beskrivning av ett antal preliminära bedömningar och förslag. Förslagen är såväl kvantitativa som kvalitativa. Underströks att utgångspunkten för arbetet inte i sig är att minska antalet fonder i systemet, utan att säkerställa att de fonder som finns kvar inom premiepensionen efter genomförda åtgärder möter spararnas krav, däribland att spararna kan känna sig trygga med att fondtorget rymmer seriösa aktörer och konkurrenskraftiga fonder. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 19 juni 2017.      

Ulf Källum, Wassum, berättade om erfarenheter från tjänstepensionsområdet. Han konstaterade att en förutsättning för bästa möjliga konsumentskydd är en tydligt definierad målbild av systemets design, alltså vad systemet bör, respektive inte bör, innehålla samt hur det är avsett att fungera. Framfördes också vikten av praktiska styr- och kontrollfunktioner, däribland produktgranskning och egenkontroller. Som exempel nämndes intyg från såväl externa revisorer som från den egna styrelsen om att bolagen följer villkoren inom tjänstepensionen.     

I ett efterföljande panelsamtal deltog, utöver ovan nämnda, även Joacim Olsson, VD Aktiespararna, Annelie Enquist, VD Skandia Fonder samt Liza Jonson, VD Swedbank Robur. Under samtalet klargjordes att Pensionsmyndighetens arbete med att stärka konsumentskyddet på fondtorget är nödvändigt och att många av förslagen är bra. Några av de kvantitativa förslagen riskerar dock att slå alltför brett och träffa även fonder som premiepensionsspararna är betjänta av och som främjar systemet väl. Föreslogs därför att de kvantitativa kraven snarast bör betraktas som indikativa och, istället för att resultera i uteslutning, ligga till grund för en samlad helhetsbedömning. Det framhölls också det centrala i att premiepensionen ses i en helhet som även innefattar inkomstpensionen och tjänstepensionen, där premiepensionen bidragit med god värdeutveckling och riskspridning. Från åhörarna kom förslag om förstärkta informations- och utbildningsinsatser, större möjligheter för Pensionsmyndigheten att ta huvudmannarollen för premiepensionen och styra fondutbudet hårdare. Det framfördes också att det alltid finns en risk för att någon aktör försöker kringgå regelverken varför det i slutändan är viktigt med en effektiv tillsyn.        

Om fondforum

Detta seminarium ingår i serie Fondforum som fondbolagens förening arrangerar där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte.