Nyhet Publicerad

Fondforum: Retail Investment Strategy – vad och varför?

Den 24 maj släppte EU-kommissionen sitt nya lagstiftningspaket. EU-kommissionens Paulina Dejmek Hack förklarade under ett Fondforum ambitionerna bakom förslaget.

EU-kommissionen vill att fler konsumenter på ett tryggt sätt ska kunna investera på kapitalmarknaderna. I Sverige har vi redan ett högt konsumentdeltagande på finansmarknaden, inte minst på grund av det utbredda fondsparandet. I andra EU-länder har dock många medborgare sitt sparande framförallt på bankkonto, något som inte är så gynnsamt på längre sikt. Retail Investment Strategy (RIS) ska ses som en del av ambitionerna inom kapitalmarknadsunionen, där en rad åtgärder genomförs för att få till stånd ett fritt flöde av kapital på EU:s inre marknad. EU vill säkerställa att konsumenterna är skyddade och kan ta investeringsbeslut som matchar deras behov. Man vill också höja den finansiella kunskapen bland medborgarna.

I förslaget vill EU dra nytta av digitaliseringens möjligheter, öka transparensen i konsumentrådgivningen, att konsumenterna ska få värde för pengarna, undvika vilseledande marknadsföring, underlätta för myndigheter att samarbeta över gränserna och höja kompetenskraven hos rådgivare. Något som har diskuterats mycket är risken för intressekonflikter i rådgivningen och huruvida det behövs ett provisionsförbud. I nuvarande förslag finns inte ett brett provisionsförbud, men det finns ett provisionsförbud vid ”execution only”.

RIS innehåller ett stort lagstiftningspaket med ändringar i många befintliga EU-förordningar: IDD, MiFID II, Solvens-II, AIFMD, UCITS och PRIIPs. Nästa steg i processen är att ministerrådet och Europaparlamentet analyserar förslaget och kommer med ändringsförslag. Därefter påbörjas en s.k. trilog, dvs. en förhandling mellan de tre EU-institutionerna. Ytterligare en tid behövs innan ikraftträdandet. Valet till Europaparlamentet i maj 2024 kan också påverka processen, samt utnämningen av den nya EU-kommissionen.

 

 

Länk till kommissionens Retail Investment Package.

Fondbolagens förening följer noggrant lagstiftningsförslaget och lämnar sina synpunkter. Läs om våra synpunkter här.