Nyhet Publicerad

Fondforum om stärkt konkurrenskraft: ISK för fondbolag

”Det ska vara attraktivt att bedriva fondverksamhet i Sverige”, konstaterar Ulf Holm, statssekreterare vid Finansdepartementet, vid Fondbolagens förenings fondforum om stärkt konkurrenskraft för svenska fonder den 10 februari.

”Det finns inget land där så många sparar i fonder som i Sverige. Det är privatpersoner men även företag och kommuner som investerar. En väl fungerande fondmarknad är av stor betydelse för samhällsekonomin och för regeringen är det av stor vikt att denna marknad fungerar väl, med ett fullgott konsumentskydd och tillräcklig transparens så att sparare enkelt ska kunna veta vad de betalar för”, säger Ulf Holm vid Fondbolagens förenings fondforum.

En utgångspunkt i regeringens arbete är att spararna i Sverige ska ha tillgång till ett brett utbud av fonder, däribland fonder etablerade i Sverige, säger Ulf Holm. Därför är det viktigt med goda förutsättningar för att bedriva fondverksamhet här, vilket också var syftet med 2016 års fondutredning. I dag är endast var tionde fond som marknadsförs i Sverige registrerad i just Sverige. Utredningen lade fram sina förslag i höstas och regeringen har arbetat med att behandla remissvaren sedan dess.

Regeringen kommer nu att ha två spår i förverkligandet av utredningens förslag, enligt Ulf Holm. I det snabbspår, där en lagrådsremiss väntas i juni i år, finns följande med:

  • Redovisning av hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen
  • Redovisning av graden av aktivitet i fondförvaltningen
  • Investeringssparkonto även för fondbolag
  • Andelsklasser anpassade för distribution, som en följd av införandet av Mifid II (kostnad för distribution och rådgivning behöver kunna separeras). Man tittar även på andelsklasser för valutasäkring.
  • Kapitaltäckningsreglerna ses över för att säkerställa att kraven på svenska fondförvaltare överensstämmer med vad som gäller i övriga EES.

”Vi hoppas hinna bli färdiga med en proposition i september för att lagförslagen ska kunna träda i kraft i början på 2018”, säger Ulf Holm.

I fas två, där man i dag inte kan ge något besked om när i tid denna inleds, planerar regeringen att arbeta med resterande förslag i fondutredningen. Där finns bland annat förslaget om införande av associationsrättsliga fonder med, en typ av fonder som är vanlig utomlands (SICAV) och som skulle underlätta för svenska fondbolag att sälja sina fonder i andra EU-länder.

”Förslaget om associationsrättsliga fonder kräver ytterligare utredning och remittering då skattefrågor inte ingick i utredningens uppdrag”, konstaterar Ulf Holm.

Fondutredningens sekreterare Johan Lycke, som också deltog i fondforumet, poängterade att de förslag om associationsrättsliga fonder som lades fram i utredningen ska ses som ett första, viktigt steg att komma närmare en sådan lösning som finns i exempelvis Luxemburg.

Ett nytt mål för regeringen är att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Där ser regeringen mycket positivt på det arbete som branschen redan har gjort.

”Vad gäller målet att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling så har just fondbranschen kommit en bra bit på väg. Regeringen ser mycket positivt på det arbete som bedrivs, inte minst av Fondbolagens förening och andra privata aktörer på hållbarhetsområdet och vi hoppas att utvecklingen fortsätter”, säger Ulf Holm.

Han får medhåll av Johan Lycke:

”Fondbolagens förening har tagit fram en standard för redovisning av koldioxidavtryck och vi tror att självreglering är det bästa, att lagstiftaren håller sig en bit bort.”

Angående de förslag som utredningen lagt fram för ökad transparens kring aktivitetsgraden i fondens förvaltning, säger Johan Lycke att måttet active share ska ses som ett mått av flera.

”Utredningens förslag är att fonden ska redovisa ett aktivitetsmått. Active share är ett. Men alla aktivitetsmått passar inte alla fonder”, säger Johan Lycke.

Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall välkomnar beskeden från regeringen och framför allt det om att fondbolag nu ska ges möjlighet att erbjuda sina kunder att spara i ett ISK direkt hos fondbolaget och att nya andelsklasser kan införas.

”I dag sker i stort sett allt nysparande i fonder via ISK. Men fondbolagen kan inte sälja sina egna produkter. Det är angeläget att det blir en förändring”,säger Helene Wall.

Presentationer från fondforum

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
Johan Lycke och Ann-Christine Lindeblad, Fondutredningen 2016
Ulf Holm, statssekreterare Finansdepartementet

Talare i fondforum den 10 februari: 

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, Ann-Christine Lindeblad, utredare, och Johan Lycke, sekreterareFondutredningen 2016, Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening, Magnus Lekander, General Counsel, East Capital, och Ulf Holm, statssekreterare. 

Om fondforum

Fondbolagens förening bjuder in till en serie forum där målet är att belysa aktuella ämnen och främja erfarenhetsutbyte. Den 30 januari var temat Svanen-märkning av fonder och andra transparensinitiativ på hållbarhetsområdet.