Nyhet Publicerad

Föreningen inbjuden till OECD för rundabordssamtal om klimatfrågor

Diskussionen om klimatförändringar och hållbara investeringar är en viktig fråga som har haft, och kommer fortsätta ha, stor påverkan på fondsparandet. Sverige ligger långt fram när det gäller dessa frågor.

Fondbolagens förenings vd, Fredrik Nordström, bjöds in till ett rundabordssamtal hos OECD i Paris, ”Integrating Climate Change-related Factors in Institutional Investment”, för att diskutera frågor om hur man kan integrera klimatrelaterade faktorer i institutionell kapitalförvaltning.

OECD rundabordet

Samtidigt som fler och fler investeringsmöjligheter dyker upp i och med att nya hållbara affärsmodeller och marknader utvecklas, så ökar också de klimatrelaterade riskerna. Sedan 2015 har antalet investerare som integrerar klimat- och hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut ökat. Investerarna tar hänsyn till klimat- och hållbarhetrisker i portföljerna, men drar också nytta av de möjligheter som hållbara investeringar tillför.

Sverige ligger långt fram när det kommer till frågor om finansiell hållbarhet, och svenska fondbolag har sedan länge tagit hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning. Det finns många fondbolag som har utvecklat omfattande processer för hållbarhetsarbetet. Branschen har kommit långt i att ta fram gemensamma lösningar, t.ex. så har Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) utvecklat den s.k. hållbarhetsprofilen, som på ett framgångsrikt sätt har spridit hållbarhetsinformation till sparare. Sedan årsskiftet gäller ny fondlagstiftning som gör det obligatoriskt för svenska fondbolag att lämna information om fondernas hållbarhetsarbete. Fondbolagens förening har tagit fram en standard som underlättar för spararna att jämföra fonderna, och förenklar för fondbolagen att lämna information. Fondbolagens förening har också tagit fram en standard för beräkning av koldioxidavtryck för de bolag som fonderna investerat i.

”Det är kul att arbetet i Sverige uppmärksammas i internationella sammanhang. Vi ligger bra till men det finns mycket kvar att göra för att för att öka kopplingen mellan spararnas önskemål, fondernas hållbarhetsarbete och påtagliga resultat. Vi ser ett allt större intresse från såväl institutioner som hushåll för hållbarhetskriterier vid fondinvesteringar. Från branschföreningens sida kan vi bidra med att förenkla informationen och skapa bättre möjligheter att jämföra fonderna,” säger Fredrik Nordström.

För mer läsning, se "Integrating Climate Change-related Factors in Institutional Investment."