Nyhet Publicerad

Ja till skattefri grundnivå på ISK

Föreningen tycker också att villkoren för beräkning av ISK-skatten ska tillbaks till ursprunglig modell, samt att regeringen ska överväga att tillåta sparande i s.k. Eltif-fonder på ISK.

I sitt remissvar till regeringen ställer sig föreningen positiv till förslaget om att införa en skattefri grundnivå för sparande upp till 300 000 kronor på investeringssparkonto (ISK) och/eller i en kapitalförsäkring eller en s.k. PEPP-produkt.  

Föreningen delar regeringens bedömning att det finns ett behov av att fler hushåll uppmuntras till att spara långsiktigt i finansiella tillgångar. Förslaget skulle öka incitamenten för privatpersoner till ett framtida sparande, och möjliggöra för hushåll att skapa en buffert som ökar den ekonomiska motståndskraften.

Fler åtgärder behövs

Föreningen menar dock att de åtgärder som föreslås inte är tillräckliga. För att värna ISK:s långsiktiga attraktionskraft, även för sparbelopp överstigande grundnivån som föreslås vara skattefri, bör den ursprungliga beräkningsmodellen för beskattning av ISK återställas till den nivå den var vid införandet av kontot.

Ursprungligen utgjordes schablonavkastningen på ISK av statslåneräntan. År 2016 beslutades att höja schablonavkastningen till statslåneräntan plus 0,75 procentenheter, och 2018 höjdes den ytterligare. Idag uppgår den till statslåneräntan plus 1 procentenhet. Dessutom finns sedan 2016 ett golv för schablonavkastningen som uppgår till 1,25 procent.

De förändrade villkoren för beräkning av ISK-skatten har skapat en oförutsägbarhet hos individer som valt ISK för sitt långsiktiga sparande. Dessutom har beskattningen i dagens marknadsläge – med dramatiskt stigande räntor – fått många sparare att börja ifrågasätta om ISK verkligen kan betraktas som en attraktiv kontoform i jämförelse med konton som beskattas konventionellt.

Räntefaktorn för beräkning av schablonavkastningen bör åter sättas till statslåneräntan utan något påslag och utan någon miniminivå. En sådan åtgärd skulle minska risken att individer som valt ISK för sitt sparande känner sig tvingade att byta sparform enbart av skatteskäl om sparandet överstiger den skattefria grundnivån. I stället skulle såväl befintliga som nya sparare kunna känna sig trygga med ISK som ett långsiktigt bra och förutsägbart alternativ för sitt sparkapital. Av detta följer också att de förtjänster som ISK-sparandet medfört kan bibehållas. Det gäller enkelheten, men kanske främst de minskade inlåsningseffekterna som är till gagn för en bättre konkurrens på sparandemarknaden.   

Förbättrade förutsättningar att bilda s.k. Eltif-fonder i Sverige kommer nu att utredas (kommittédirektiv 2023:183). Föreningen menar att det även bör övervägas att möjliggöra överföring av andelar i en Eltif-fond till ett ISK. Syftet med denna typ av fonder är att kanalisera hushållens sparande och bidra till långsiktig finansiering av den reala ekonomin på vägen mot smart och hållbar tillväxt, hög sysselsättning och konkurrenskraft.

      

Läs hela remissvaret:
Remissvar avseende promemorian En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (Fi2023/03235)