Remiss Publicerad

Föreningen stödjer EU:s ambitioner för hållbara investeringar

En EU-harmonisering av hållbarhetsinformationen för finansiella produkter är positivt. Samtidigt är det viktigt att behålla investerarperspektivet. Den största utmaningen är att få tillgång till information från portföljbolagen. Det skriver föreningen i sitt remissvar.

Fondbolagens förening har besvarat de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma konsultation om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosure nivå 2). Föreningen är positiv till att regler om finansiella produkters ESG-information harmoniseras på EU-nivå. Från sin erfarenhet av det svenska lagkravet och arbetet med självreglering på detta område har föreningen förståelse för utmaningarna med att skapa en standardiserad mall för ESG-information som både underlättar för investerare att jämföra olika produkter sinsemellan men samtidigt är tillräckligt flexibelt för att passa för olika typer av produkter och metoder för hållbarhetsarbete.

Mot bakgrund av att den största utmaningen för fondbranschen är den bristande tillgången på ESG-information från portföljbolagen, rekommenderar föreningen ett färre antal indikatorer (för negativa konsekvenser för hållbar utveckling) som är mer allmängiltiga och där informationen finns tillgänglig i högre utsträckning. Föreningen anser att övriga indikatorer bör vara frivilliga att redovisa baserat på materialitet. Föreningen förordar att indikatorerna ses över om ett antal år mot bakgrund av den snabba utvecklingen på hållbarhetsområdet.

Föreningen stödjer de europeiska tillsynsmyndigheternas rekommendation till kommissionen att skjuta tillämpningsdatumet på framtiden. De detaljerade reglerna (nivå 2) kommer inte att vara klara till den 10 mars 2021, då förordningen ska börja tillämpas, vilket innebär stora svårigheter för branschen att anpassa sig till de nya kraven.

Response to the ESA Consultation on ESG
Disclosures