Nyhet Publicerad

Förenklade regler ger svenska specialfonder lättare att konkurrera

Svenska specialfonder som marknadsförs till professionella investerare lyder under samma regler som de som vänder sig till vanliga konsumenter. Reglerna är kostsamma att följa, och saknar egentlig betydelse för de företag som enbart har professionella kunder.

Ge svenska specialfonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska motsvarigheter!

Fondbolagens förening för idag fram ett förslag på regelförbättring för svenska specialfonder. Förslaget ingår i Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022 som ges ut av Näringslivets Regelnämnd

Om det infördes vissa undantag i regelverken för de svenska specialfonder som vänder sig till professionella investerare skulle de få bättre möjligheter att konkurrera med utländska motsvarigheter, och det skulle bli mer attraktivt att starta fonder i Sverige. I förlängningen skulle en förenkling av reglerna bidra till en större svensk fondverksamhet och därmed ökade skatteintäkter till Sverige

Åtgärdsförslag

Det bör införas vissa undantag i konsumentskyddsreglerna för specialfonder som bara marknadsförs till professionella investerare. Ett förslag togs fram av AIFM-utredningen, vilket inte lett till lagstiftning. Även 2014 års fondutredning förde fram ett sådant förslag, vilket inte lett till lagändring.

Specialfonder som enligt fondbestämmelserna enbart riktar sig till professionella investerare bör undantas från kraven på:

• Faktablad (4 kap. 16 a § LVF),

• Tillhandahållande av årsberättelse inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång(4 kap. 18 § första stycket 1 LVF),

• Halvårsredogörelse (4 kap. 18 § första stycket 2 LVF),

• Information om riskhantering (4 kap. 17 § LVF),

• Löpande information om avgifter och kostnader (4 kap. 22 § LVF), och

• Att fonden ska vara öppen för inlösen minst en gång om året (12 kap. 6 § andrameningen LAIF). För sådana fonder bör kraven på riskspridning ställas lägre och mer omfattande undantag från placeringsbestämmelserna i 5 kap. LVF tillåtas. 

Läs mer om förslaget: Undantag från konsumentskyddsreglerna för specialfonder som marknadsförs till professionella investerare