Nyhet Publicerad

Framställan om lagändring

Föreningen anser att den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar behöver ses över så att den inte förhindrar fondverksamhet. En framställan om detta har skickats till Justitiedepartementet.

Den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar, som trädde i kraft den 1 december 2023, träffar både utländska och svenska investerare. Vissa investeringar får från den tidpunkten inte göras utan en anmälan till Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP. UDI-lagen syftar till att hindra skadliga utländska (tredje land) direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet, men anmälningsskyldigheten gäller även för EU-baserade, inklusive svenska, aktörers investeringar. Fondbolag ska alltså föranmäla vissa investeringar innan de genomförs. Investeringen får genomföras först efter det att ISP gett klartecken, vilket kan ta upp till fem veckor i enklare fall och sex månader i andra fall. 

Anmälningsskyldigheten omfattar investeringar i en mängd olika typer av verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppskattat att mer än 100 000 svenska företag omfattas. Det är oklart hur många börsnoterade bolag som berörs och det går inte att avgöra vilka noterade bolag som i någon del av koncernen och från tid till annan driver sådan verksamhet som omfattas av anmälningsskyldigheten.

Tillämpningen och konsekvenserna för svenska finansiella företag är inte behandlade i lagstiftningsarbetet. Det har till exempel inte gjorts någon närmare analys av hur lagen förhåller sig till den finansiella regleringen. Det är olyckligt att finansmarknadens aktörer, såsom Fondbolagens förening, inte fått möjlighet att delta i lagens beredning som remissinstans. Föreningen har identifierat regelkonflikter och svårigheter att hantera anmälningsskyldigheten inom ramen för fondverksamhet.

Mot bakgrund av fondbolagens särart och den reglering fondbolagen har att följa hemställer Fondbolagens förening om att UDI-lagen bör ändras. I första hand bör fondbolag undantas från anmälningsskyldigheten. I andra hand, om det trots allt skulle anses befogat att granska fondbolagens investeringar, bör fondbolag kunna erhålla ett godkännande av investeringar som gäller under viss tid eller till dess ägarkretsen i bolaget ändras på sätt som kräver tillstånd av Finansinspektionen.

Läs hela framställningen om ändring av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar