Nyhet Publicerad

Kommentar kring Pensionsmyndighetens beslut om att stänga av fonder från fondtorget

Det är oroväckande och frustrerande att Pensionsmyndigheten behöver stänga av fonder från fondtorget och t.o.m. lämna in polisanmälan.

Stämmer myndighetens bedömning att de aktuella fondernas placeringar och transaktioner inte har gjorts för att spararna ska få en god avkastning utan enbart för att berika fondbolagets ägare så är det ytterst allvarligt och ett brott mot fondregelverken. Bara misstanken skadar förtroendet för fondsparande i stort.
 
Fondbranschen stödjer Pensionsmyndighetens möjligheter att stänga av fondbolag som inte följer reglerna. Fondregelverket ställer krav på transparens kring avgiftsuttagen, på vilka typer av tillgångar som får köpas och hur de får köpas. Intressekonflikter ska identifieras och hanteras så att spararnas intressen sätts i första hand. Utöver detta finns en rad kontrollinstanser för att säkerställa att reglerna följs och att spararnas pengar är skyddade såsom riskkontroll, regelefterlevnad och intern- och extern revision. Styrelse och ledning är ytterst ansvarig för att organisationen är rätt utformad och att reglerna följs och dessa personer, liksom fondbolagets ägare, ska genomgå en omfattande myndighetsprövning innan de kan ingå i styrelsen eller äga ett fondbolag. Alla fondens tillgångar ligger hos fristående förvaringsinstitut som ska se till att tillgångarna är tillåtna och att värdet är rätt. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för verksamheten och har det löpande ansvaret för att granska bolaget så att reglerna följs.
 
Ett högt konsumentskydd och ett starkt förtroende är inte bara en fråga för premiepensionssystemet utan för hela sparandemarknaden. 7 av 10 vuxna svenskar sparar i fonder vilket har gett dem  del i den ekonomiska tillväxten och aktiemarknadens utveckling.

Tycker då fondbolagen som vi företräder att Pensionsmyndigheten tar i för hårt? Min bild är att så inte är fallet, tvärtom välkomnar fondbranschen att myndigheten har makt och medel att stävja missbruk av premiepensionssystemet, vilket såväl spararna som seriösa fondbolag tjänar på. 

Fredrik Nordström
VD, Fondbolagens förening

Skriv ut Tipsa om den här sidan