Nyhet Publicerad

Kommentar till FI:s nya regleringsbrev

Föreningen är positiv till Finansinspektionens nya uppdrag att verka för konkurrens och regelförenklingar.

Fondbolagens förening vill ha ett högt konsumentskydd på den svenska fondmarknaden. Det informationsövertag som fondbolagen har bör kompenseras av lagstiftning som skyddar konsumenterna. Detta regelverk måste dock vara effektivt, för i allmänhet kräver mer lagstiftning ökade resurser hos bolagen. En kraftigt ökande regelbörda gör det allt svårare för mindre fondbolag, och på sikt för svenska fondbolag i allmänhet, att verka på fondmarknaden. Då har lagstiftningen motverkat sitt syfte eftersom den bästa garantin för att fondspararna ska få billiga och bra fonder är en sund konkurrens.

Svenska fonder konkurrerar med internationella fonder som följer andra länders regelverk. Majoriteten av de fonder som erbjuds svenska sparare är från andra EU-länder, framför allt Luxemburg och Irland.

“För att bibehålla konkurrens mellan fondbolagen och säkerställa svensk konkurrenskraft i förhållande till andra länder är det viktigt att de regelverk vi har är effektiva och inte i onödan gör det dyrare eller svårare att vara verksam i Sverige.

Fondbolagens förening har under en lång tid efterfrågat näringspolitik för finanssektorn i allmänhet och fondmarknaden i synnerhet. Vi välkomnar därför regeringens nya uppdrag till Finansinspektionen där myndigheten, vid sidan av viktiga konsumentskyddsåtgärder, även får i uppdrag att verka för konkurrens och regelförenklingar", kommenterar Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Enligt regleringsbrevet ska särskilt fokus gälla myndighetens föreskrifters påverkan på konkurrensförhållandena för företagen under tillsyn, och om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Finansinspektionen, p. 3.4.:

”Myndigheten ska inom ramen för sitt befintliga uppdrag stärka och påskynda förenklingsarbetet i fråga om arbetet med regelförenklingar och processer för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader, exempelvis genom digitalisering av kärnuppgifter. Förenklingsarbetet ska även beakta hur myndigheten kan underlätta för företag under tillsyn i fråga om behovet av rättslig vägledning.”