Nyhet Publicerad

Kommentar till Fondtorgsnämndens tilldelningsbeslut

Fondtorgsnämnden har nu meddelat sitt tilldelningsbeslut i den första upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg: aktivt förvaltade europeiska aktiefonder.

Upphandlingen av aktivt förvaltade europeiska fonder till premiepensionens fondtorg har pågått sedan halvårsskiftet 2023. Tilldelningsbeslutet innebär att antalet fonder i den berörda kategorin minskar från 22 till 6 stycken.

”Fondtorgsnämnden menar att de nu valt ut de bästa fonderna. Det är långt ifrån en självklarhet. Flera fonder stängs ute till följd av stelbenta upphandlingskriterier och kan inte ens lämna in anbud. De handlas i “fel” valuta, förvaltas av ett litet fondbolag eller har en annorlunda placerings- eller hållbarhetsstrategi. Myndigheten har också värdesatt en rad olika egenskaper som inte självklart har med kvalitet att göra och det är inte heller säkert att de värderas lika högt av pensionsspararna. Upphandlingarnas konstruktion begränsar konkurrensen och minskar utbudet av bra fonder för fondspararna att välja bland. Avtalen som tecknas är sex till tolv år långa vilket innebär att fondutbudet inom den definierade kategorin är låst under denna tid. Fonder som visar sig vara bättre kommer inte spararna till godo förrän tidigast vid nästa upphandlingstillfälle”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

”Vi är angelägna om att premiepensionssystemet ska hålla en hög kvalitet och att premiepensionsspararna ska erbjudas valfrihet bland kontrollerade kvalitativa fonder. Det är bedrövligt att många års försumlighet från Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten vad avser kontroll och tillsyn har lett till en politisk överreaktion i form av en stelbent upphandlingsprocess. Syftet med upphandlingarna är att få en bättre kvalitetskontroll, men redan med det omfattande ansökningsförfarande som infördes år 2019 (“steg 1”) fick man de instrument som behövs för att säkra kvaliteten på fonderna. Pensionsmyndigheten har även kunnat styra över fondernas avgiftsnivå sedan systemet infördes för över 20 år sedan. Nu sänks de kapitalviktade avgifterna (dvs. det spararna betalar) i de upphandlade fonderna från 0,27 procent till 0,18 procent, vilket lika väl skulle kunna ha åstadkommits genom det tidigare rabattsystemet. De ytterligare högst osäkra fördelar en upphandling kan medföra jämfört med nuläget kan inte uppvägas av de negativa konsekvenser som upphandlingarna medför för spararna, fondbolagen och den svenska kapitalmarknaden.”

De sparare som valt en av de fonder som nu avregistreras från fondtorget kommer att få information om att deras fond försvinner, och om möjligheten att göra ett nytt val. Missar man informationen eller avstår från ett nytt val så flyttas pensionspengarna till en av de fonder Fondtorgsnämnden nu handlar upp. Fördelningen mellan fonderna är slumpmässig.

“Det finns en risk för att många sparare blir förvånade när deras pengar slumpas ut i olika fonder som myndigheten bedömt som “likvärdiga”. Det kommer säkerligen leda till en del frågeställningar, inte minst när fondernas avkastning utvecklas olika framöver”, säger Fredrik Nordström.