Nyhet Publicerad

Långa spartider sänker risken – utan minskad avkastning

Efter oroliga börsår är det angeläget att påminna om värdet av långsiktigt sparande. En sparare med lång spartid blir mindre känslig för svängningarna på börsen.

Följande illustration visar Stockholmsbörsens (SIXRX) årliga utfall från 1919 till 2022 markerat med röda prickar. Därefter ser vi rullande årsavkastning för tidsperioderna 5, 10, 20 och 40 år. Sammantaget blir det tydligt att vid längre spartider minskar svängningarna i utfallen märkbart. Men det kan noteras att den genomsnittliga årsavkastningen för respektive tidsintervall är ganska snarlik. Det är när det kommer till standardavvikelsen, alltså risken, som den stora skillnaden syns.

 

some_avkastningsstatistik.gif

 

Sett till Stockholmsbörsens (SIXRX) olika årsavkastningar sedan 1919 kan det konstateras att den genomsnittliga avkastningen uppgår till 12,6 procent, dock med enorma variationer från år till år. Högst avkastning uppmättes år 1999 då index steg närmare 70 procent och sämst avkastning uppvisades 2008 då index backade drygt 39 procent. Risken mätt som standardavvikelse för årsavkastningarna uppgår till 22,6 procent. 

Drar man i stället ut tidshorisonten på sparandet och beräknar risk och avkastning på olika längre tidsperioder (här rullande 5-, 10-, 20- respektive 40-årsperioder) framträder en intressant bild. Den genomsnittliga årliga avkastningen ligger kvar på samma nivå som för årsavkastningarna. Men risken, i form av standardavvikelse, minskar dramatiskt.

För spartider på 20 år och längre uppvisas inga perioder med negativ avkastning. Jämför man årsavkastningarna med de rullande 40-årsperioderna är genomsittsavkastningen identisk, det vill säga 12,6 procent årligen, medan risken minskar från 22,6 till 2,8 procent.

Detta kan också uttryckas på så vis att en sparare med 40-års spartid kan förvänta sig samma genomsnittliga årsavkastning som för ett sparande på 1 års sikt, men till en tiondel av risken.

 

   

 

Du hittar mer statistik samt historiska data här.