Remiss Publicerad

Löpande justering av avtal bra för spararna

En löpande revidering av PPM-fondernas villkor säkerställer ett starkt konsumentskydd och marknadsmässiga avgifter. Detta är möjligt i ett anslutningssystem men inte i det upphandlingsförslag som diskuterats i Pensionsgruppen, skriver Fondbolagens förening i sitt remissvar.

Fondbolagens förening har idag skickat in sitt remissvar på Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal.

- Många ändringar som Pensionsmyndigheten vill göra i avtalet är bra förtydliganden och bidrar till ett stärkt konsumentskydd. Föreningen stödjer flertalet av ändringarna men Pensionsmyndigheten har inte tagit fram en analys över hur lägre fondavgifter påverkar fondutbudet och kvaliteten på fonderna på torget. Fonder med högre produktionskostnader får svårare att vara kvar och utbudet av framgångsrika fonder kan också påverkas negativt. Generella avgiftssänkningar kan påverka bredden i utbudet och därmed valfriheten för spararna, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

- Genom att löpande se över villkoren kan myndigheten se till att konsumentskyddet är högt och avgifterna marknadsmässiga. Det är värt att påpeka att en sådan flexibel och situationsanpassad översyn av villkoren inte är möjlig i ett upphandlat system, där de centrala villkoren tvärtom måste fastställas för upp till en tolvårsperiod framåt i tiden, säger Fredrik Nordström.

Fondbolagens förening har invändningar när det gäller förslagen att ge myndigheten en till synes obegränsad rätt att ge anvisningar om förhållningssätt och begära information. Eftersom det är ett ensidigt upprättat avtal faller ett ansvar på Pensionsmyndigheten att det är tydligt och väl balanserat. Det är inte rimligt att Pensionsmyndigheten ger sig rätten att ta ut vite från fondbolagen för att dessa missar att lämna information eller inte håller tidsfristerna när myndigheten inte på förhand definierat vilken information de ska ha eller hur lång tid fondbolagen har på sig att lämna denna information. För att uppnå en bättre balans mellan parterna vill föreningen se förtydliganden på vissa områden.

Läs hela remissvaret