Nyhet Publicerad

Ny branschvägledning för regelverket mot penningtvätt på plats

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Sju branschföreningar i finanssektorn har gemensamt tagit fram vägledningar om hur regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tolkas.

Nu har ytterligare en ny och uppdaterad vägledning publicerats. Det handlar bl.a. om avsnitten om kundkännedom,  person­uppgifts­be­handling, avsluta affärs­förbindelse och verklig huvudman. Vägledningarna tas fram inom ramen för Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, som bildades 2016 av sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn.

I Simpt samverkar Fondbolagens förening med Finansbolagens Förening, Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket. Vägledningarna tas fram löpande.

Svenska institutet mot penningtvätt