Remiss Publicerad

Proportionalitetsprincip bör gälla även för fondbolag

Föreningen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter.

Föreningen framför synpunkter vad gäller de förslag till lättnader i regelverket som rör rörlig ersättning till anställda. Föreningen menar att det är angeläget att de undantag för mindre företag och ersättningar vilka, som ett uttryck för proportionalitetsprincipen, nu föreslås för kreditinstitut och värdepappersbolag även införs för fondbolag. De skäl som ligger till grund för undantagen gör sig lika starkt gällande för fondbolag och olika tillämpning av proportionalitetsprincipen skulle därtill snedvrida konkurrensen på marknaden. Föreningen lägger därför fram ett förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Remissvar EU:s bankpaket