Remiss Publicerad

Förslag för PPM:s förval saknar viktiga principer om konsumentskydd

Fondbolagens förening delar ambitionen att staten ska tillhandahålla ett kvalitativt och tryggt förvalsalternativ för de sparare som inte gör egna fondval inom premiepensionen. I det förslag som lagts fram finns dock en rad frågeställningar kring konsumentskyddet.

Fondbolagens förening står bakom ambitionen att staten ska tillhandahålla ett kvalitativt och tryggt förvalsalternativ för de sparare som inte gör egna fondval. Men förslagen i promemorian innebär avsteg från viktiga principer i de regelverk som syftar till att säkerställa fondsparares skydd och lika rättigheter, främst gällande tillåtna tillgångar och krav på likviditet. Sådana avsteg påverkar inte bara investeringsrisken, utan även spararnas möjligheter att få rättvisande och jämförbar information om fondens prestationer, risk och kostnader. Föreningen menar att det är olyckligt att dessa konsekvenser inte behandlas i promemorians mycket begränsade
konsekvensanalys.

Fondbolagens förening anser att den föreslagna utbetalningslösningen är rimlig, men att sparare måste ges flytträtt även efter påbörjad utbetalning – särskilt om överföringen till den nya produkten sker med automatik och inte som ett aktivt val.

Föreningens remissvar i sin helhet.