Remiss Publicerad

Nytt förslag om källskatt - här är föreningens remissvar

Det nya förslaget om källskatt på utdelning strider mot de näringsrättsliga regler som ett fondbolag måste följa. Det skriver föreningen i sitt remissvar till Finansdepartementet.

Fondbolagens förening har lämnat synpunkter på promemorian "Ny lag om källskatt på utdelning". Promemorian innehåller förslag till ett nytt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Föreningens synpunkter avser de förslag och motiv som specifikt rör fonder. 

Det nya förfarande för källskatt som föreslås strider mot de näringsrättsliga regler som ett fondbolag har att följa. Det finns ingen möjlighet för ett fondbolag att innehålla källskatt på utdelning till förvaltarregistrerade andelsägare såsom föreslås. Föreningen anser därför att förslagen inte kan genomföras.

Remissvar avseende promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)