Remiss Publicerad

Översyn av MAR - läs föreningens remissvar

Föreningen har svarat på Esmas konsultation av förslag till översyn av marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Bland annat föreslås att alla börshandlade fonder ska omfattas av samma regler som gäller för ett vanligt bolag vars aktier handlas på börsen. Föreningen menar att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet vore en överloppsgärning. Det skulle leda till en mycket stor administrativ börda till ingen nytta. För en fond som handlas till en kurs som baseras på värdet på de underliggande tillgångarna (net asset value, NAV) förekommer inte sådan insiderinformation, dvs. information som kan ha en avsevärd effekt på fondandelarnas pris, som förekommer i vanliga bolag vars aktier handlas på börsen. Dessutom omfattas fondbolag redan av ett fondspecifikt regelverk som innebär att relevanta personer ska anmäla alla sina transaktioner med finansiella instrument. Det skulle bli en dubbel börda att även anmäla transaktioner med fonder enligt MAR.

Föreningen anför också att en mer angelägen fråga borde tas upp i översynen, nämligen att klargöra vilka företag som omfattas av kravet i MAR på att ha marknadsövervakning.

Response to ESMA’s Consultation Paper MAR review report