Nyhet Publicerad

Riksbanken tar nya grepp i exceptionella tider

Vice riksbankschef Per Jansson berättade för ett välbesökt Fondforum om de omfattande penningpolitiska åtgärder som Riksbanken har vidtagit för att dämpa de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Per Jansson, vice riksbankschef

Världen befinner sig i en synkroniserad kris, och de åtgärder som har vidtagits för att dämpa spridningen av covid-19 har haft kraftig påverkan på den globala ekonomin. Osäkerheten kring hur länge restriktionerna måste finnas kvar är stor, och det som är speciellt är att både produktion och efterfrågan faller, inledde Per Jansson.

Om finansmarknaderna inte fungerar så förvärras krisen ytterligare, det är i ljuset av detta som Riksbanken i snabb takt har tagit beslut om en lång rad åtgärder för att hålla nere räntorna och underlätta kreditförsörjningen:

- 500 miljarder kronor har avsatts för att bankerna skall kunna låna hos Riksbanken för vidareutlåning till företagen
- Riksbanken har köpt stats-, bostads- och kommunobligationer, samt företagspapper
- Banken har ökat tillgången till säkra och likvida tillgångar
- Ger lån i amerikanska dollar

För närvarande är det inte så effektivt med räntesänkningar, det är bättre att vänta med det tills ekonomin börjar återhämta sig, menade Per Jansson. 

Inflationen har fallit på kort sikt, men det är inte omöjligt att den ökar efter krisen till följd av en strukturomvandling med minskad konkurrens och en avmattning i globaliseringen.

Per Jansson påpekade vikten av att olika politikområden samspelar för att hjälpa upp samhällsekonomin under den rådande krisen: finanspolitiken möjliggör riktade stöd till hushåll och företag, Finansinspektionens och Riksgäldens åtgärder ökar bankernas möjligheter att ge lån, och penningpolitiken underlättar kreditförsörjningen i ekonomin. 

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, gav sin syn på Riksbankens åtgärder. Hon påpekade att finanssektorn tidigt insåg det allvarliga läget och undrade varför Riksbanken väntat så länge, ända till den 12 mars. Sedan dess tycker hon dock att centralbanken har gjort det mesta rätt. Bo Becker, professor på Handelshögskolan, gav Riksbanken betyget A+ i tempo och kreativitet.