Nyhet Publicerad

Riksbankens ambitionsnivå för statistikinsamling bör sänkas

Fondbolagens förening har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten "Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens tillgångar och skulder".

Föreningen är positiv till ambitionen att kunna göra bättre analyser av hushållens motståndskraft mot olika typer av störningar i ekonomin och av penningpolitikens effekter. Den omfattning och detaljeringsgrad på statistiken som föreslås är dock orimligt hög.

Riksbanken konstaterar att det är ett problem att SCB saknar den legala möjligheten att samla in uppgifter från finansiella företag för att ta fram en nationell statistik över hushållens tillgångar och skulder. Fondbolagens förening anser att SCB bör få den legala rätten, istället för att man löser problemet genom att gå via Riksbanken.

Den omfattning på statistikinsamlingen som föreslås är orimligt hög. Istället bör man ta utgångspunkt i den förmögenhetsstatistik som redan finns. När det gäller fondbolagens möjlighet att bidra med statistik vill föreningen framföra att den är begränsad: endast 15 procent av hushållens fondinnehav är direktägt (per 30 september 2017).  Dessutom är tre fjärdedelar av de fonder som säljs i Sverige utlandsregistrerade och kan inte omfattas av ev. uppgiftslämnarskyldighet.

Det är mer effektivt om en myndighet sköter insamlingen av statistiken, så att uppgiftslämnarna får en tydlig motpart.

Här hittar du föreningens skrivelse.