Nyhet Publicerad

Stark trend för hållbara fonder i Europa

Under de senaste fem åren har hållbara fonder vuxit i popularitet bland sparare över hela Europa. Pandemiåret 2020 hade de hållbara fonderna bättre avkastning än andra fonder, och den genomsnittliga avgiften var lägre. Det visar en rapport från Efama.

Sedan 2016 har marknaden för hållbara fonder i Europa vuxit sett till såväl antal fonder, som till nettoinflöden och fondförmögenhet, skriver European Fund and Asset Management Association (Efama) i sin rapport ”ESG-investing in the Ucits market – A powerful and inexorable trend”.

Enligt data från Morningstar hade 2 873 fonder på den europeiska marknaden en hållbar inriktning i december 2020, samtidigt som det fanns 25 718 övriga fonder. Men antalet hållbara fonder har vuxit mer än dubbelt så snabbt som andra fonder under de senaste fem åren. Det handlar både om helt nya fonder, och om att hållbarhetskriterier har lagts till för existerande fonder.

En växande andel av kapitalet placeras hållbart

Även storleken på det kapital som placerats i hållbara fonder har ökat kraftigt under de senaste fem åren, särskilt under 2019 och 2020. I december 2020 uppgick det totala kapitalet som placerats i dessa fonder till 1 200 miljarder EUR. Medan kapitalet i fonder utan hållbar inriktning ökade med 4,8 % under 2020, så ökade de hållbara fondernas kapital med 37,1 %. Detta beror delvis på att många av de hållbara fonderna är aktiefonder och aktiemarknaderna utvecklades starkt speciellt under 2019. Sammantaget ledde utvecklingen till att de hållbara fondernas andel av det totala kapitalet ökade från 7 % 2015 till 11 % 2020.

Inflödet till hållbara fonder ökade exponentiellt under 2019 och 2020, trots pandemin, och landade på 235 miljarder EUR 2020. Det är en mer än tio gånger större summa än under 2016. Aktiefonder dominerar utbudet bland de hållbara fonderna; hela 56 % av de hållbara fonderna är aktiefonder, jämfört med 39 % av övriga fonder.

Allt fler impact-fonder

En trend vad gäller hållbara investeringar är de s.k. impact-fonderna. Det är fonder som har som mål att både skapa positiva samhällseffekter och ge ekonomisk avkastning. Tillgångarna i impact-fonder med miljöinriktning har tredubblats 2016-2020. I slutet av 2020 uppgick de till 320 miljarder EUR. Fonder som fokuserar på låga koldioxidutsläpp utgjorde 55 % av dessa fonder. Fonder med inriktning mot förnybar energi ökade mest under samma period, om än från en låg nivå. Andra teman för impact-fonderna är social hållbarhet, t.ex. jämställdhet och mångfald.

Högre avkastning och lägre avgifter

Värdeutvecklingen för hållbara fonder och andra fonder har varit liknande sen 2016, med undantag för 2020 när de hållbara fonderna hade en bättre utveckling än övriga fonder. Rapporten slår fast att, tvärtemot vad som ibland har förts fram, så behöver spararna inte göra avkall på avkastningen när de väljer att investera i hållbara fonder.

Avkastningen för de hållbara aktiefonderna i Europa var i genomsnitt 10,4 % under åren 2016-2020, att jämföra med övriga aktiefonder som avkastade 9,2 %. Skillnaden beror framför allt på den starka utvecklingen för hållbara aktiefonder under år 2020. Många av dessa fonder hade mindre exponering mot de branscher som drabbades hårdast av covid-19-pandemin, främst energi- och finansbolag. Naturligtvis finns det i både fondkategorierna stora skillnader mellan fondernas avkastning.

Hållbara fonder tenderar intressant nog även att vara något billigare än andra fonder i Europa, trots den kostnad det innebär att analysera hållbarhetsdata och anpassa förvaltningen till en hållbarhetsstrategi. Det kan förklaras av att många av dessa fonder lanserats nyligen i hård konkurrens, och man har velat attrahera sparare genom att sänka priserna.

Pandemin, som ledde till ett kraftigt börsfall i mars 2020, har inte hindrat framväxten av de hållbara fonderna i Europa, tvärtom har denna trend fortsatt och förstärkts under pandemiåret.

Nytt EU-regelverk ändrar märkning av fonder

Även beslutsfattarna i EU har gjort sitt för att styra över kapital till hållbara investeringar. Den 10 mars i år infördes EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar vilket bl.a. innebär en ny märkning av fonder. Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ska märkas som ”ljusgröna” och fonder som har hållbara investeringar som mål ska märkas som ”mörkgröna”. Dessutom införs ett regelverk som definierar vad som är att betrakta som hållbart eller ”grönt” (den s.k. taxonomin). Hur statistiken för hållbara fonder ser ut efter att samtliga EU-länder har infört de nya märkningarna återstår att se.

ESG-investing in the Ucits market – A powerful and inexorable trend (Efama 2021; pdf)