Nyhet Publicerad

Swing pricing införs för fonder

Nu har regeringen beslutat att fondbolag får använda sig av en metod för justerat fondandelsvärde, swing pricing. Fondbolagens förening har länge verkat för en sådan förändring och välkomnar därför regleringen.

Igår beslutade regeringen en lagrådsremiss om att fondbolag ska få använda den metod som på engelska benämns swing pricing (på svenska ”justerat fondandelsvärde”). Metoden "swing pricing" är väl etablerad i många andra länder. Vid betydande flöden i en fond uppstår transaktionskostnader när fondtillgångar måste säljas eller köpas. Metoden används för att fördela dessa kostnader på de investerare som orsakat dem genom köp eller inlösen av fondandelar. Därmed kompenseras de kvarvarande andelsägarna i fonden för kostnaderna.

Metoden syftar även till att reducera likviditetsrisker i en fond, genom att minska incitamenten att i ansträngda lägen lösa in andelar i syfte att dra fördel av ett högre inlösenpris (s.k. ”first mover advantage”).

Fondbolag kommer att kunna ansöka hos Finansinspektionen om att få tillämpa en metod för justerat fondandelsvärde fr.o.m. den 1 maj 2023. Detta kräver en ändring av fondbestämmelserna och information kommer i så fall att lämnas till spararna.

Lagrådsremiss: Ett likviditetsverktyg för fonder