Pressmeddelande Publicerad

Äntligen ISK för fondbolag!

[2016-06-28] Fondbolag ska ges möjlighet att själva kunna erbjuda sina sparare investeringssparkonto, ISK. Det föreslår fondutredningen som nu har överlämnat sina förslag till regeringen. Fondbolagens förening har arbetat för att fondbolag ska ges den möjligheten sedan ISK infördes.

Möjligheten att erbjuda investeringssparkonto infördes 2012 för värdepappersbolag och banker. Syftet med kontot är att förenkla och stimulera sparande samt att öka konkurrensen på sparande genom att minska skattemässiga inlåsningseffekter. Det senare åstadkoms genom att kapitalvinstskatt inte tas ut vid försäljningar eller vid byten av fond. Fondbolag får i dag inte erbjuda ISK. De måste som en följd tacka nej till de kunder som skulle vilja spara direkt hos fondbolaget via ett ISK och i stället hänvisa dem till en bank eller ett värdepappersinstitut. Det är en stor konkurrensnackdel för fondbolagen.

”Investeringssparkontot är en skattemässigt gynnad sparform som inte har fått tillhandahållas av fondbolag. Det hindrar i praktiken fondbolag från att distribuera sina egna fonder, vilket snedvrider konkurrensen. Att fondutredningen i dag lägger fram ett förslag om att även fondbolag ska kunna erbjuda ISK är därför oerhört välkommet. Nu är det viktigt att genomförandet skyndas på, spararna behöver en bra konkurrens på fondmarknaden”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Intresset för ISK är stort. Den rekordlåga räntan och det faktum att avdragsrätten för privat pensionssparande försvunnit, har fått många sparare att upptäcka fördelarna med kontot. Under 2015 gick mer än hälften av det totala nysparandet i fonder via ett ISK, enligt föreningens statistik. Och ser man enbart till hushållens privata sparande i fonder, gick i princip allt nysparande via ISK.

Vad vill man uppnå med fondutredningen?

Fondutredningen handlar om att skapa förutsättningar för att förbättra svenska fonders konkurrenskraft, att förbättra informationen om hållbarhetsaspekter samt att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder.

Se separat pressmeddelande om andra förslag som läggs fram i utredningen: www.fondbolagen.se/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/2016/Fem-forslag-fran-fondutredningen-som-forbattrar-konkurrensen-och-okar-transparensen

Utredningens förslag ska nu ut på remiss och lagändringarna föreslås träda i kraft den 3 januari 2018: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201645/

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / helene.wall@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se