Pressmeddelande Publicerad

Årsrapport: Starkt fondår trots turbulent 2015

[2016-01-13] Under 2015 nettosparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240 miljarder och uppgick vid utgången av 2015 till 3 246 miljarder kronor. Den klart största delen av nysparandet under året gick till blandfonder, som uppvisade nettoinsättningar på 77 miljarder kronor. Även hedgefonder hade nettoinflöden, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder noterade nettouttag under 2015. Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

2015 i punkter:

  • Helåret 2015 utgjorde ytterligare ett mycket starkt år för fondsparandet. Det totala nysparandet i fonder, insättningar minus uttag, summeras till drygt 84 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i blandfonder.  
  • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under 2015 med 244 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till 3 246 miljarder, vilket utgör den högsta förmögenheten som någonsin uppmätts vid ett årsskifte.
  • Många aktiemarknader visade, trots turbulens, värdeökningar under 2015. I genomsnitt ökade aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 5 procent i värde. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 13 procent. Bäst utveckling hade fonder som placerar i Storbritannien samt renodlade Danmarksfonder. Latinamerikafonder och i synnerhet Brasilienfonder uppvisade däremot stora värdeminskningar under året.
  • Aktiefonder noterade nettouttag på totalt 2,6 miljarder kronor under 2015. De största uttagen (12,6 mdkr netto) gjordes från kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna. Även Sverigefonder, USA-fonder och tillväxtmarknadsfonder uppvisade nettoutflöden under 2015. Däremot gjordes, under året, nettoinsättningar i globalfonder, Europafonder och Japanfonder.   
  • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Trots ett totalt nettoutflöde från aktiefonder, uppvisade indexfonder under 2015 nettoinsättningar på över 20 miljarder kronor. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2015 drygt 13 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • Blandfonder hade stora nettoinflöden under hela 2015. Totalt nettosparades 77 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 90 procent av det totala nysparandet i fonder under året.
  • Även hedgefonder uppvisade nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 11,3 miljarder kronor.
  • För obligationsfonder (långa räntefonder) var insättningarna lika stora som uttagen under 2015. Företagsobligationsfonder uppvisade dock nettouttag på 8,3 miljarder kronor.   
  • Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterade ett nettoutflöde sett över helåret på 3,2 miljarder kronor.

>>Se hela årsrapporten här samt på efterföljande sidor.

>> Här finns de powerpoint-bilder som visades vid pressträffen.

 

Årsrapport: Fondsparandet 2015

December lyfte ett redan starkt helår

Under december månad nettosparades närmare 41 miljarder kronor i fonder, varav omkring 36 miljarder utgjorde den årliga avsättningen till premiepensionen. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 25,4 miljarder och i blandfonder nettosparades 10,3 miljarder. Även penningmarknadsfonder och hedgefonder uppvisade under månaden nettoinsättningar på 4,9 respektive 0,3 miljarder. Nettouttag gjordes däremot från obligationsfonder på 0,2 miljarder kronor.

Exkluderas den stora premiepensionsavsättning som genomfördes under månaden uppgick nysparandet i december till totalt 5,4 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder hade nettoinsättningar på 4,6 miljarder och för aktiefonder och blandfonder uppgick nettoinflödet till 2,8 respektive 2,4 miljarder. Obligationsfonder uppvisade ett nettoutflöde på 4,7 miljarder kronor (exklusive premiepensionen).

Helåret 2015

Insättningarna i december medförde att det totala nysparandet i fonder under 2015 summeras till 84,2 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 76,9 miljarder och i hedgefonder nettosparades 11,3 miljarder. För obligationsfonder var nysparandet marginellt positivt, medan penningmarknadsfonder och aktiefonder uppvisade nettouttag på 3,2 respektive 2,6 miljarder kronor under helåret 2015. 

 Nettosparandet i fonder 2015, mdkr

Det totala nysparandet i fonder under 2015 på drygt 84 miljarder kronor representerar det sjunde största nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började samanställas 1994. Nysparandet under 2015 ligger omkring 10 miljarder kronor högre än det genomsnittliga nettoinflödet under 2000-talet. Noterbart är att mycket stora nettoinsättningar skedde i början av 2015, understött av en kraftigt positiv börsutveckling. Under sommaren tilltog osäkerheten på världens börser, vilket fick till följd att nettosparandet i fonder minskade dramatiskt under andra halvåret (bortsett från december då stora avsättningar till premiepensionen gjordes).  

Nettosparandet i fonder 1994-2015, mdkr[1]

Fortsatt finansiell osäkerhet men stigande börskurser

Trots att även 2015 påverkades av såväl finansiell som politisk oro var utvecklingen på många av världens aktiemarknader god och framförallt globalfonder hade stora nettoinflöden.

Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under 2015 med drygt 10 procent och för placeringar i små och medelstora bolag var värdeutvecklingen högre än så.

Trots börsuppgången gjordes under 2015 ett totalt nettouttag från aktiefonder på 2,6 miljarder kronor. Kategorin Sverige & Global, som till stor del utgörs av de gamla allemansfonderna, hade ett nettoutflöde på 12,6 miljarder under helåret. Även Sverigefonder och Nordamerikafonder uppvisade, liksom många tillväxtmarknadsfonder, nettoutflöden. Däremot gjordes under 2015 stora insättningar i globalfonder, drygt 26 miljarder kronor netto. Även Europafonder och Japanfonder hade nettoinflöden under året. Det stora inflödet i globalfonder förklaras delvis av att det är en dominerande kategori i premiepensionen. Men även borträknat premiepensionen var nysparandet i globalfonder stort, totalt 13 miljarder.

Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex


Intresset för indexfonder fortsätter öka

Intresset för indexfonder har nu varit stort under ett flertal år. 2015 gjordes nettoinsättningar i indexfonder på drygt 20 miljarder kronor, trots att aktiefonder totalt uppvisade nettoutflöden. Sedan 2010 har 85 miljarder nettosparats i indexfonder, medan övriga aktiefonder uppvisat nettouttag på 11 miljarder. Under samma period har indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder ökat från 6 procent till drygt 13 procent.

Nettosparande i aktivt förvaltade aktiefonder och indexfonder 2010-2015, mdkr

Vikande intresse för obligationsfonder och främst företagsobligationsfonder

Obligationsfonder, som fick en mycket stor del av nysparandet 2014, noterade under 2015 endast ett marginellt nettoinflöde. Främst tycks intresset ha svalnat för företagsobligationsfonder, vilka uppvisade ett nettoutflöde på 8,3 miljarder kronor under 2015.

 

Avkastning för olika fondtyper 2015

Under 2015 var utvecklingen på världens aktiemarknader, beräknat i SEK, mestadels positiv. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder med 5,2 procent och blandfonder ökade i genomsnitt med 2,6 procent i värde. För obligationsfonder och penningmarknadsfonder var den genomsnittliga avkastningen dock marginellt negativ under 2015.

Källa: Morningstar fondindex

Aktiefonder: Europeiska marknader i topp  

Även under 2015 var spridningen i avkastning mellan olika aktiemarknader relativt stor, med Latinamerika i botten och europeiska marknader i toppen.

2015 präglades av fortsatt turbulens och fallande råvarupriser. Detta medförde att många tillväxtmarknader utvecklades svagt under året. Sämst avkastning noterade Latinamerikafonder och i synnerhet Brasilienfonder. Däremot uppvisade många europeiska marknader en god värdeutveckling under 2015. Bäst avkastning hade fonder som placerar i Storbritannien och i Danmark. Även Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig avkastning på drygt 13 procent och för Sverigefonder med placeringar i små och medelstora bolag var den genomsnittliga avkastningen dubbelt så hög. Rysslandsfonder, som utgjorde 2014 års förlorare, såg en viss återhämtning under 2015 med en genomsnittlig värdeökning på 11 procent.

 

Källa: Morningstar fondindex

Fondförmögenheten steg till ny rekordnivå

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under 2015 med 244 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till 3 246 miljarder. Det utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts vid ett årsskifte. Förmögenhetsökningen under året bestod till cirka två tredjedelar av positiv värdeutveckling, och till cirka en tredjedel av nysparandet under året.  

Av den totala fondförmögenheten finns 1 821 miljarder (motsvarande 56 procent) placerat i aktiefonder. 

Utveckling av fondförmögenheten i Sverige 2000-2015, mdkr

 

>>Till Statistiken 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

[1] Från och med år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.