Pressmeddelande Publicerad

Branschen förbättrar info om räntefonder

Fondbolagens förening har beslutat att komplettera dagens standardiserade riskmått för räntefonder med ny information som visar räntefonders kreditrisk. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika räntefonder.

Idag redovisar alla fonder risk enligt en EU-standard som baseras på historisk volatilitet och presenteras med en sjugradig skala. Utöver detta har Fondbolagens förening sedan tidigare tagit fram en självreglering så att räntefonder även ska redovisa fondens duration (ränterisk) i årsberättelserna. Nu utvecklas självregleringen för att förbättra informationen om fondernas kredit- och likviditetsrisk.

För att ge en korrekt och jämförbar information har föreningen beslutat om att införa ett obligatoriskt nyckeltal, spreadexponering, samt en standard för de fondbolag som redovisar kreditbetygen för fondens tillgångar. 
 
1.    Spreadexponering. Nyckeltalet spreadexponering ska redovisas för räntefonder i fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Spreadexponering är ett mått på kredit- och likviditetsrisk, och beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med innehavens spread i förhållande till statspapperskurvan. Det visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

2.    Kreditbetyg. Idag redovisar vissa räntefonder kreditbetyg för fondens innehav. Fondbolagens förening har tagit fram en vägledning för att denna redovisning ska bli enhetlig.

”Den sjugradiga riskskalan, som har beslutats av EU och visar fondens volatilitet, avspeglar inte hela risken för en räntefond. Det blev tydligt under turbulensen på finansmarknaderna i mars", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. "Nu har branschen tagit fram nya mått som istället visar räntefondernas kreditrisk. Syftet är att göra det enklare för spararna att jämföra och utvärdera räntefonder."

”Det är en utmaning att hitta nyckeltal som är både enkla att ta till sig och ger en rättvis och jämförbar bild av kredit- och likviditetsrisk, men vi hoppas att detta kan bidra till bättre transparens och underlätta granskningen av räntefonderna.”

Fondbolagens förening bjuder även in till ett webbinarium den 29 september där riskmåtten förklaras mer i detalj. Separat inbjudan kommer.

Bilagor:
- Spreadexponering läggs till i föreningens ”Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder”.
- Uppställning för enhetlig redovisning av kreditbetyg  (frivillig men bör följas av de som väljer att redovisa informationen) hittas i föreningens ”Vägledning för presentation av kreditbetyg för räntefonders innehav”.

För mer information kontakta:
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, 070 219 35 20