Pressmeddelande Publicerad

Fem förslag från fondutredningen som förbättrar konkurrensen och ökar transparensen

[2016-06-28] Fondutredningen har nu lämnat över sina förslag till regeringen om att stärka svenska fonders konkurrenskraft, att förbättra informationen om hållbarhetsaspekter samt att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder.

”Utredningens uppdrag är att se över om det behöver göras ändringar i reglerna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera regelverket. Det är en mycket glädjande ansats. Svenska fondbolag måste ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som utländska både i och utanför Sverige. Det svenska regelverket ska ge möjlighet att driva verksamheten effektivt och med ett bibehållet högt konsumentskydd. Flera av förslagen är sådana som branschen länge har efterfrågat”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

 

Några konkreta förslag som läggs fram av fondutredningen:

  1. ISK. Fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda investeringssparkonto. En nödvändig åtgärd för att fondbolag ska kunna distribuera sina fonder. 
    >>Se också separat pressmeddelande.
  2. Sicav. Fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda bolagsrättsliga fonder, vilket redan finns i andra länder (även kallade Sicav). En viktig anpassning till övriga EU som kan locka fondbolag att registrera sina fonder i Sverige och underlättar för svenska fonder att konkurrera utomlands. 
  3. Andelsklasser. Fondbolag ska kunna ha andelsklasser för en fond som kan anpassas till hur den distribueras till kund i Sverige såväl som på andra marknader. Ger en flexibilitet som kommer spararna till del eftersom avgiften kan anpassas exempelvis efter hur och om rådgivning ges. Det öppnas också för valutasäkrade andelsklasser vilket är viktigt för att svenska fondbolag ska kunna erbjuda fonderna till sparare i andra länder.
  4. Hållbarhet. Förtydligad hållbarhetsinformation på fondnivå. 
  5. Aktivitet i förvaltningen. Fondbolagen ska ange information som visar på fondens aktivitet i förvaltningen i förhållande till ett jämförelseindex eller på annat sätt som gör det möjligt att utvärdera fondens avgift. Detta kan göras genom att använda nyckeltalen tracking error eller active share, i linje med de självregleringsåtgärder som Fondbolagens förening vidtagit.  

Utredningens förslag ska nu skickas ut på remiss och lagändringarna föreslås träda i kraft den 3 januari 2018: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201645/  

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / helene.wall@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se