Pressmeddelande Publicerad

Fondbranschen överens om nytt sätt att redovisa fonders koldioxidavtryck

Styrelsen i Fondbolagens förening har antagit en ny branschgemensam vägledning för redovisning av koldioxid från fondinvesteringar. Vägledningen tar hänsyn till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, och gör det möjligt att även redovisa koldioxidavtryck för ränte- och blandfonder.

År 2016 tog Fondbolagens förening fram en vägledning för beräkning av utsläpp av växthusgaser från portföljbolagen i värdepappersfonder. Sedan dess har det skett en mängd förändringar på området som den nya vägledningen tar höjd för: EU:s Non-Financial Reporting Directive används i den svenska årsredovisningslagen; flera nya investerarledda klimatinitiativ har lanserats; EU har presenterat sina planer för en hållbar finansmarknad och Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har presenterat rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar. TCFD:s ramverk har på kort tid blivit det som flertalet klimatinitiativ, rapporteringsramverk och EU-kommissionen ställt sig bakom och tillämpar.

Rent praktiskt innebär förändringarna att själva beräkningsformeln i vägledningen justeras för att visa fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, istället för fondens ägarandel i bolag med hög koldioxidintensitet. Tidigare användes beräkningarna bara för aktiefonder men nu blir det möjligt att beräkna och redovisa koldioxidavtryck även för ränte- och blandfonder.

- Vi ser att hållbarhetsfrågorna bli allt viktigare för spararna. I fondbranschen pågår det ett stort arbete för att ta fram hållbara produkter och möta den efterfrågan.  Det är också viktigt att fonderna kan informera så bra som möjligt kring hållbarhetsarbetet. Branschen strävar mot ökad transparens och jämförbarhet och vi har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av vår vägledning där vi bl.a. anpassar oss till TCDF:s internationella ramverk. Det är mycket positivt att allt fler bolag rapporterar klimatdata, men jag vill flagga för att det fortfarande finns begränsningar i datatillgången vilket försvårar fondernas beräkningar och i tolkningen av nyckeltalet. Målet är att vi på sikt ska få en ännu bättre bild av företagens klimatavtryck, och inte minst framåtblickande information om hur olika företag avser att möta klimatutmaningarna, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

 

Bilagor
Vägledning för C02-redovisning
PM för CO2-redovisning

 

Vid frågor kontakta: 

Fredrik Nordström,vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Eva Reimers,kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se