Pressmeddelande Publicerad

Fondförmögenheten slår rekord

[2017-10-10] I september noterade fonder ett nettoinflöde på nära 5 miljarder kronor och den samlade fondförmögenheten i Sverige steg till 3 874 miljarder kronor. Den högsta siffran någonsin. Spararna köpte framför allt aktiefonder, mest lockade Sverigefonder.

Under september månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,8 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 4,9 miljarder, medan blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) såg nettoutflöden på 0,2 respektive 1,2 miljarder.

”En urstark septemberbörs fick de aktiva fondspararna att köpa aktiefonder igen efter tre raka säljmånader. Mest lockade Sverige och globalfonder, medan skiftet från Nordamerika till förmån för Europa fortsatte. De stora inflödena i aktiefonder tillsammans med börshöstens flygande start, gör att den samlade fondförmögenheten i Sverige nu slår nytt rekord”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 68,1 miljarder kronor. Aktiefonder har haft nettoinsättningar på 25,1 miljarder och för blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet till 19 respektive 17,7 miljarder kronor.

September bjöd på breda börsuppgångar världen över och Stockholmsbörsen tog igen en sur sommar och steg nära 6 procent (inklusive utdelningar). Totalt gjorde spararna nettoinsättningar i aktiefonder på 4,9 miljarder kronor. Mest lockade Sverigefonder och globalfonder. Störst uttag skedde från gamla allemansfonder (Sverige & Global) och Nordamerikafonder.

Hittills i år har aktiefonder haft ett totalt nettoinflöde på 25,1 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 25,2 miljarder och även Europafonder och Sverigefonder har haft nettoinsättningar på 9,3 respektive 5,5 miljarder. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerikafonder och Rysslandsfonder. Noterbart är att indexfonder haft nettoinsättningar på hela 29 miljarder.

Obligationsfonder noterade i september ett totalt nettoinflöde på 1 miljard kronor, varav i princip hela flödet gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 17,7 miljarder kronor, av vilket 13,4 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder.  

”Bland räntefonderna var det bara företagsobligationsfonder som lockade. Att räntepengarna går till företagsobligationer är trend vi sett hela året, hos såväl privatpersoner som professionella investerare”, säger Johanna Kull.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade i september med drygt 127 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 3 874 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 307 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av september, 2 255 miljarder (motsvarande 58 procent) placerat i aktiefonder.

>>Till statistiken

 

För kommentarer kontakta:

Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 /  0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08 
fredrik.hard@fondbolagen.se 

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr