Pressmeddelande Publicerad

Förslaget om finansskatt en olycklig tankevurpa

[2017-02-15] Det förslag som lagts fram om en ny skatt på finansiell verksamhet är ett feltänk som skulle få allvarliga konsekvenser för såväl sparare som för svensk fondmarknad och därmed statens skatteintäkter.

”Fondbolagens förening jobbar aktivt för att det ska vara attraktivt att bedriva fondverksamhet i Sverige, det borgar för ett högt konsumentskydd och en konkurrens som är bra för spararna. Det förslag som nu lagts fram om en ny skatt på finansiell verksamhet går i rakt motsatt riktning. Redan i dag är bara var tionde fond som marknadsförs i Sverige svensk. Regelverken är utformade så att det är lätt att flytta fondverksamhet inom EU. Försämras villkoren för svenskt fondsparande finns det en påtaglig risk att vi tappar verksamhet till utlandet. Det skulle innebära att Sverige går miste om såväl arbetstillfällen som skatteintäkter”, säger Fredrik Nordström, vd i Fondbolagens förening.

I betänkandet ”Skatt på finansiell verksamhet” föreslås att bland andra fondförvaltare ska betala en extra löneskatt om 15 procent. Förslaget bygger på ett antagande om att företag som tillhandahåller finansiella tjänster till privatpersoner har en viss skattefördel genom att tjänsterna är undantagna från mervärdesskatt. Skattefördelen skulle bestå i att priset därmed blir lägre, vilket därmed skulle leda till att tjänsterna överkonsumeras och genererar högre vinster för bolagen.

Föreningen avstyrker förslaget av följande skäl:

1.       Någon skattefördel för fondförvaltare har inte konstaterats

Föreningen kan konstatera att utredaren inte fastställt om det finns någon skattefördel av att sälja fond­förvaltning utan mervärdesskatt. Avsaknaden av mervärdesskatt på fondavgiften innebär inte att den blir ”för billig” så att en konsument hellre skulle fondspara än konsumera andra tjänster. Redan på den grunden saknar den föreslagna löneskatten legitimitet.

2.      Skatten får allvarliga konsekvenser för pensionssparandet

Fondbolag förvaltar ett kapital om cirka 3 500 miljarder kronor, varav en stor del ingår i olika pensionslösningar såsom tjänstepension och premiepension. De prishöjningar som ett förverkligande av skatteförslaget skulle medföra enligt utredaren, skulle få allvarliga negativa konsekvenser för pensionssparandet.

3.      Konkurrensen på den svenska fondmarknaden snedvrids

Fondmarknaden kännetecknas av hög internationell konkurrens. Endast en mindre del av de fonder som finns på marknaden är svenska (var tionde värdepappersfond och var sjätte alternativ investeringsfond). Om dessa svenska fonder skulle drabbas av en löneskatt av det slag som föreslås, snedvrids konkurrensen ytterligare till de svenska fondernas nackdel. Flera utredningar har tidigare konstaterat att den svenska fondbranschens konkurrenskraft i stället behöver stärkas och att det finns viktiga fördelar med att ha denna verksamhet i Sverige. Förslaget går stick i stäv med regeringens egen ambition att utjämna konkurrensförutsättningarna mellan svenska och utländska fonder.

Förslaget skulle slå särskilt hårt mot mindre fondbolag som saknar storskalsfördelar och inte klarar att hantera kraftigt ökade kostnader.

4.      Risken för skattebortfall är uppenbar

En utveckling där svenska företags verksamhet i takt med försämrad konkurrenskraft minskar eller flyttas till andra länder leder till att den svenska skattebasen urholkas. Den här risken är påtaglig eftersom fondsparandet redan idag är så internationaliserat.

Vi har ställt frågan till våra medlemmar och av svaren framgår att närmare 40 procent av fondbolagen i Sverige överväger att flytta om löneskatten införs. Närmare 50 procent överväger att öka inköpen av tjänster från utlandet.

5.      Oproportionerligt höga administrativa kostnader

Över 300 000 företag bedöms träffas av skatten. Det är dock oklart exakt vilka och i vilken omfattning. Tillämpningsproblemen skulle medföra administrativa kostnader som inte står i rimlig proportion till de förväntade intäkterna av skatten.

6.      Förslaget uppfyller inte grundläggande rättssäkerhetskrav

Det går inte av den föreslagna skatteförfattningen att avgöra vilka fondförvaltare som skulle bli skattskyldiga eller på vilket underlag skatten ska beräknas. Den är således vare sig tydlig, förutsägbar eller lätt att tillämpa och uppfyller därmed inte grundläggande krav på rättssäkerhet.

7.       Förenligheten med EU:s regelverk är tveksam

Den föreslagna skatten syftar till att indirekt belasta de producerade tjänsterna med en kostnad som motsvarar mervärdesskatt varför förenligheten med EU:s förbud att belägga tjänsterna med mervärdeskatt är tveksam. Den är i vart fall oförenlig med syftet med detta förbud, nämligen att skapa jämna konkurrensförhållanden.

Remissyttrandet i sin helhet finns här: www.fondbolagen.se/yttranden

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / helene.wall@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se