Pressmeddelande Publicerad

Förvaltare spår volatil börshöst, men barometern fortsatt positiv

Förvaltarbarometern är oförändrad för det tredje kvartalet 2021, och håller sig därmed fortsatt på positivt territorium med ett sammanlagt index på 65. Den mest intressanta marknaden just nu uppges vara Sverige. Totalt 21 fondförvaltare och experter har mellan 26 augusti och 2 september svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Trots en förväntad volatil börshöst är förvaltarna positiva gällande börsutvecklingen på längre sikt.

Övervägande positiv inställning till marknadsutsikter, trots ökad volatilitet

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar tre förvaltare mycket positivt. En majoritet av förvaltarna, 15 stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva medan tre bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa.

”Trots att vi befarar ökad volatilitet under hösten till följd av en cocktail av olika orosmoln såsom högre inflation, arbetskraftbegränsningar i USA samt spridningen av deltavarianten tror vi ändå på en fortsatt positiv global börsutveckling under hösten. Detta eftersom rekordmånga bolag överträffade vinstestimaten i det andra kvartalet och vi ser många höjda helårsprognoser. För att vi ska se fortsatt stigande börser är det viktigt att bolagen levererar på sina prognoser och fortsätter leverera vinsttillväxt”, resonerar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker respektive förvaltare på SEB.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (13 stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade, jämfört med hur de är i dagsläget. Fem förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara bättre medan tre förvaltare tror på sämre marknadsutsikter om ett halvår.

 

Positiv börsutveckling väntas på lång sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar tolv att den kommer att utvecklas positivt medan sex av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Tre förvaltare tror att den kommer utvecklas negativt.

”Svenska börsen har gått starkt hela 2021 drivet av att vinsterna har varit klart bättre än väntat. Nu finns det dock konjunkturmotvindar i form av komponentbrist och nya coronarestriktioner i många länder. Mot den bakgrunden känns det rimligt att börsuppgången tar en paus i det korta perspektivet. Men på ett och två års sikt finns det goda skäl att räkna med att börsen står högre när dessa tillfälligt negativa effekter ebbar ut”, kommenterar Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är samtliga förvaltare mer positiva. Hela 17 förvaltare tror att utvecklingen kommer att vara positiv medan tre varken tror på en positiv eller negativ utveckling. En förvaltare spår en mycket positiv utveckling. Av omvärldens marknader uppger en majoritet att Sverige är den mest intressanta just nu, följt av Europa.

”Efter en stark global börs under 2021 med flera nya rekordnivåer i USA så tror vi att hösten kan komma att bjuda på ökad volatilitet driven av timingen kring minskade stödköp samt högre centralbanksräntor. Ur ett globalt perspektiv, så ser vi också att småbolagen som ledde återhämtningen efter pandemin nu börjat halka efter storbolagen som tagit igen förlorad mark och haft en stark utveckling under sommarmånaderna. Samma sak gäller värdebolagen som hade en stark utvecklingen i början av återhämtningen och nu har mattats av och där ledarpinnen tagits av tillväxtbolagen”, konstaterar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker och förvaltare på SEB.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.