Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarnas börsoptimism mattas av, tillverkningsindustrin lockar mest

Förvaltarbarometern backar med fyra enheter det fjärde kvartalet 2021, men håller sig fortsatt på positivt territorium med ett sammanlagt index på 61. Den mest intressanta branschen just nu uppges vara tillverkningsindustrin följt av medicinteknik. Totalt 23 fondförvaltare och experter har mellan 22 och 29 november svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt.

Positiva marknadsutsikter i dagsläget, mer osäkerhet på längre sikt

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar 15 förvaltare positivt. Samtidigt uppger sju att de varken bedömer marknadsutsikterna som positiva eller negativa medan en bedömer marknadsutsikterna som negativa.

”Enter Sverige Pro investerar med den hållbara omställningen som drivkraft och där ser vi ett betydande investeringsbehov och stor tillväxtpotential. Det i kombination med en fortsatt stark efterfrågan gör att vi ser positivt på aktieutvecklingen den närmaste tiden. Visibiliteten vad gäller inflation och framförallt löneinflationen är mer osäker på längre sikt. Aktiemarknaden är högt värderad historiskt sett men då förväntad avkastning är högre än för räntor så är vi positiva till börsen även på lite längre sikt”, konstaterar Cecilia Persson, förvaltare på Enter fonder.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar tio att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade, jämfört med hur de är i dagsläget. Sex förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara bättre medan sju tror på sämre marknadsutsikter om ett halvår.

Positiv börsutveckling spås både på kort och lång sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar tolv att den kommer att utvecklas positivt medan sex av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Fem tror att den kommer utvecklas negativt.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är förvaltarna än mer positiva. Hela 18 förvaltare tror att utvecklingen kommer att vara positiv medan tre varken tror på en positiv eller negativ utveckling. En förvaltare spår en mycket positiv utveckling samtidigt som en tror på en negativ utveckling.

”Vi tror framöver på en fortsatt positiv avkastning för Stockholmsbörsen, både på ett halvårs sikt samt på 1-2 år. Självklart kan inte multipelexpansionen fortsätta för evigt. Men många bolag har visat styrka att de kan hantera den omvärldsproblematik som råder därute, och fortsätta växa sina vinster, vilket vi även tror de bör kunna fortsätta med under 2022 samt under de kommande åren. Utifrån detta bör även aktiekurserna följa med på sikt (dock med lite volatilitet där emellan)”, resonerar Joel Backesten och Max Frydén, förvaltare på Danske Bank. 

Tillverkningsindustrin mest intressant framöver, följt av medicinteknik

Gällande intressanta branscher uppger en relativ majoritet, åtta av respondenterna, att tillverkningsindustrin är mest intressant. Sex förvaltare lyfter å andra sidan fram medicinteknik som den mest intressanta branschen framöver. Sett till den mest spännande marknaden framöver kammar Europa hem flest röster, tolv stycken, och Sverige hamnar på en andraplats med tio.

”Komponentbristen inom flera områden gör att tillverkningsindustrin inte har kunnat leverera som förväntat under året. Högre råvarukostnader har pressat upp priser men än så länge har företagen lyckats kompensera för prisökningar då efterfrågan är fortsatt stark. Verkstadsbolag som har produkter som kan bidra till förbättrad energieffektivitet för sina kunder kommer att gynnas”, kommenterar Cecilia Persson, förvaltare Enter fonder, om tillverkningsindustrin.

”En sektor som haft det lite tuffare är medicinteknik, mycket på grund av de coronarestriktioner som varit på plats. Mycket av den elektiva vården har förskjutits, vilket skapat en ’vårdskuld’ som nu sakta men säkert bör börja betas av. Det handlar om allt ifrån operationer till rutinkontroller. Exempelvis minskade antalet operationer i Sverige med 22% under 2020 jämfört med 2019, och en stor andel av de procentenheterna har helt enkelt enbart skjutits upp. Det finns flera bolag som är redo att kapitalisera på denna ’återhämtning’, men framförallt bolag inom medicinteknik”, menar Joel Backesten och Max Frydén, förvaltare på Danske Bank, om framtiden för medicinteknik.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

Förvaltarbarometern: